Home » 2017 » září

září 2017

Výuka předmětů MABVQ, BPOAQ, BZZLE, BPĚS ve dnech 25.-27.9.2017

Vážení, ze zdravotních důvodů nebude realizována ve dnech 25.-27.9.2017 výuka níže uvedených předmětů:

– MABVQ – přednáška, pondělí 25.9.2017, 8:00-9:30hod;

– BPOAQ – přednáška, pondělí 25.9.2017, 15:00-16:30hod;

– BZZLE – cvičení, úterý 26.9.2017, 9:45-11:15hod;

– BPĚS – přednáška i cvičení, středa 27.9.2017, 8:00-13:00hod.

Způsob náhrady bude upřesněn osobní domluvou na následujících výukových termínech jednotlivých předmětů.

Děkuji Vám za pochopení.

Pavlína Škardová

Ekologie – Odpadová olympiáda – zápočet

Studenti, kteří si znovu zapsali předmět „Obecná ekologie“ a mají z minulého akademického roku splněný zápočet, nejsou povinni v ZS 2017/2018 docházet na cvičení, ani se účastnit „Odpadové olympiády“.

Ostatní, řádně zapsaní studenti, budou přítomni na obou dnech „Odpadové olympiády“, tj. 19. a 20. 10. 2017. Po dobu probíhající  ekoakce jsou studenti omluveni z veškeré výuky.

MM

Organizace výuky předmětu Environmentální výchova – KPŘ/ZPEQ

Vážené studentky a studenti,

vzhledem k tomu, že jste mne na první přednášce informovali o skutečnosti, že bude následující čtyři týdny na souvislé pedagogické praxi, další výuka tohoto předmětu bude probíhat až 25.10.2017

Dále připomínám, že veškeré informace o daném předmětu naleznete v Courseware pod zkratkou KPŘ/ZPEQ. Na stejném místě se také zapisujete na témata do diskusního fóra.

J. Kopecká

Dílčí požadavek k zápočtu KPŘ/AOE, KPŘ/BEKOL a KPŘ/AKEV

Vážení studenti,

v rámci výuky výše uvedených předmětů je žádoucí, abyste se zúčastnili exkurze do Sluňákova, centra ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s.

Exkurze proběhne v pátek 22. 9. 2017, začátek v 11:00 hod, ukončení cca v 13:30 hod. Doprava studentů do ekologického centra probíhá individuálně po vlastní ose.

Možné dopravní spoje Olomouc – Horka nad Moravou – Olomouc: městská hromadná doprava (MHD), autobus č. 20 (odjezd z Olomouce v 10:33 zastávka Tržnice směr zastávka Horka; odjezd z Horky v 13:40 nebo 14:07 směr zastávka Tržnice v Olomouci).

Bližší informace v rámci výuky:

KPŘ/AOE, BEKOL: úterý 19. 9. 2017 (09:45 – 10:30)

KPŘ/AKEV: pátek 22. 9. 2017 (08:00 – 09:30)

 

Monika Morris

Informace pro studenty předmětů MGEVQ a MDI2Q

Vážené studentky a studenti,

vzhledem k souvislým pedagogickým praxím, které budou probíhat  od 25.9. do 20.10. 2017, bude výuka výše uvedených předmětů zahájena 25.10.2017.

Jitka Kopecká

Výzva pro studenty předmětu Geologie – cvičení BGEO a BGEQ, rozvrhová akce Pondělí 9:45 – 11:15

Vážení studenti,

vzhledem k tomu, že výše uvedená rozvrhová akce je z hlediska počtu studentů značně předimenzovaná, žádám Vás tímto o přepsání části studentů na další rozvrhové akce těchto předmětů, aby byly skupiny rozvrhových akcí BGEO a BGEQ vyvážené.

Děkuji,

Kopecká

Instruktáž k souvislé pedagogické praxi 2 ZS 2017/2018 (KPŘ/PX2Q a KPŘ/KPX2Q: M. Morris)

Vážení studenti denního i kombinovaného studia,

Všeobecné INFORMACE K PRŮBĚHU A ORGANIZACI PRAXÍ naleznete na webu SPOP v sekci „Studentům – Pedagogické praxe“.

Jedná se především o následující: Instruktáž ke 2. praxi s detailními informacemi, Průvodní dopis ke 2. souvislé praxi, Metodický list pro učitele, Metodická příručka pro studenty, Pokyny k vyúčtování a proplacení praxe, tiskopis Výkaz praxe, Plán náslechů a výstupů atd. Studenti jsou povinni uvedené tiskopisy vytisknout a předat na škole, kde budou praxi vykonávat.

Studenti jsou dále povinni týden před začátkem praxe kontaktovat příslušnou školu a potvrdit svůj nástup.

ZA KATEDRU BIOLOGE

Metodik praxe 2 na KBI: Mgr. Monika Morris Ph.D., Purkrabská 2, Olomouc, 779 00, tel.: 585 635 180, email: monika.morris@upol.cz

Zásady pro úspěšné zakončení předmětu:
Student je povinen v rámci Souvislé pedagogické praxe 2 (PX2Q) vykonat minimálně 3 náslechy a 15 – 18 výstupů z přírodopisu. Po dohodě s cvičným učitelem (je-li to možné) se student snaží rozložit výuku do různých ročníků, tj. 6. – 9. ročník.

Praxi nelze zkracovat tím, že příslušný počet náslechů a výstupů student zrealizuje během jednoho nebo dvou týdnů.

Výuka studenta během praxí by měla být za oba aprobační předměty rovnoměrně rozložena, výstupy z obou předmětů by se měly střídat. Není vhodné, aby student odučil nejprve jeden předmět a v druhé půli praxe předmět druhý.

Kompletní rozvrh vyučovacích hodin student doručí dr. Morris nejpozději třetí den praxe. Nedodá-li student rozvrh včas, není možné výuku počítat. Student je rovněž povinen neprodleně nahlásit na KBI jakoukoli změnu v rozvrhu, která během praxe nastane (nejlépe telefonicky nebo emailem viz výše uvedený kontakt, případně sekretariát katedry tel: 585 635 181, marcela.pazdirkova@upol.cz).

Pro udělení zápočtu student dokládá na KBI (dr. Morris) výkaz praxe zahrnující přehled realizovaných náslechů a výstupů spolu s hodnocením a portfolio (dle požadavků na Deník praxe – viz pokyny k PX1Q na: http://new2.kbi.upol.cz/denni-a-kombinovane-studium/praxe/). Vše opatřeno razítkem školy a podpisem příslušného cvičného učitele.

Dojde-li ze strany studenta k zásadnímu porušení pokynů (neodevzdání rozvrhu, nevčasné a nedostatečné plnění povinností, nekvalitní příprava na výuku apod.), není možné dílčí zápočet udělit.

PRO STUDENTY KOMBINOVANÉHO STUDIA PLATÍ UVEDENÉ POŽADAVKY S TÍM, ŽE VÝUKU SI MOHU ROZPLÁNOVAT DLE INDIVIDUÁLNÍCH ČASOVÝCH MOŽNOSTÍ.

Na základě podkladů z KBI zápočet do STAGu zapisuje doc. Marcela Musilová.

V případě jakýchkoli nejasností se včas obracejte na M. Morris (viz kontakt výše).

MM

 

Exkurze k udržitelnému rozvoji (část M. Morris)

Vážení studenti,

dva dny z exkurzních předmětů KPŘ/EXKUR a KPŘ/MXKUQ, které v ZS 2017/2018 garantuji, proběhnou z organizačních důvodů v únoru/březnu 2018.

Předběžná náplň: Čistírna odpadních vod Olomouc – Nové Sady, Teplárna Olomouc, Biocentrum Olomouc – Holice, Hornické muzeum Landek Park v Ostravě.

Podrobnější informace o programu budou v dostatečném předstihu dostupné na stránkách katedry.

MM

Aplikovaná ekologie – Výkazy praxe

Vážené studentky a studenti,

výkazy vaší praxe (AOP1Q, AOP2Q, AKO1Q, AKO2Q) si výhledově budete moci stáhnout z trvalého odkazu na našich www stránkách. Do té doby jsou vám k dispozici zde:

Vykaz_odborne_praxe_AOP1Q_AKO1Q

Vykaz_odborne_praxe_AOP2Q_AKO2Q

Kontakt: Mgr. Markéta Nyklová – Ondrová

Vážené studentky a studenti,

kontakt na Mgr. Nyklovou – Ondrovou je:

ondrova.marketa@seznam.cz