Home » 2019 » únor

únor 2019

Zápočet z didaktiky KPŘ/KDIKQ, KDIK

Vážení studenti,

vzhledem k tomu, že nemohu garantovat svou přítomnost na pracovišti dne 8. 3. 2019 (10:00), realizace zápočtu z didaktiky je nejistá. Z uvedeného důvodu mi buď v poště na katedře zanechejte příslušné materiály, nebo se zapište do STAGu na náhradní termín.

Děkuji za pochopení.

Monika Morris

výuka doc. Málková

Vážené studentky a studenti,

z důvodu nemoci odpadá výuka doc. Málkové v pondělí 4. března a úterý 5. března 2019 v prezenčním studiu. Veškerá výuka bude nahrazena po domluvě s vyučující. Děkujeme za pochopení.

Informace studentům

Vážení a milí studenti,

níže jsou uvedeny kontakty na organizace, kde mohou studenti ekologie vykonávat 10 denní odbornou praxi v rámci projektu EnviTRIO „Inovace vzdělávání pro posílení uplatnitelnosti absolventů v ekoturistice“.

Ta se nachází zejména v chráněných územích ležících v příhraničním území ČR/PL.

S vedoucími pracovníky správ CHKO je předem domluveno, že se Vám budou odborníci v průběhu praxe věnovat. Máte možnost získat informace nejen teoretické k práci správ chráněných území (k udělování výjimek, správní řízení, dotace, práce s veřejností aj., ale zejména poznat přímo v terénu konkrétní monitoring a management v ochraně druhové a biotopové diverzity, dopady nadměrné turistické zátěže, kůrovcovou kalamitu atd.

Stáže v LS 2019 jsou určeny pro 10 studentů.

Pro studenty ze vzdálených míst bude možné přispět na dopravu, ubytování i stravování.

1. Správa CHKO Beskydy

Mgr. František Jaskula (vedoucí SCHKO) tel. 571654293, 602490933

Nádražní 36, Rožnov p. R. 75651

pracovník vedoucí praxi: Mgr. Miroslav Kubín (miroslav.kubin@nature.cz), zoolog, polovina Zaměření praxe teorie, druhá část na projektu „Ryby a bagry“, jednotlivě či skupina tří studentů

(ubytování v hotelu Bečva)

2. CHKO Jeseník

Mgr. Petr Šaj (vedoucí SCHKO) tel. 724 800 937

Šumperská 93, 790 01 Jeseník pracovník vedoucí praxi: Mgr. Jindřich Chlapek (jindrich.chlapek@nature.cz), zástupce vedoucího, botanika, krajinotvorné programy, vodní hospodářství

Plán: povolování staveb, péče o lesní a nelesní biotopy i speciální opatření na podporu chráněných druhů, problematika kůrovce, komunikace s veřejností, monitoring. Může se zapojit více studentů (ubytování standardně vybavené inspekční pokoje, najednou 2 studenti)

3. CHKO Orlické hory

Ing. David Rešl (vedoucí SCHKO) tel. 494539546, 602522149 (david. resl@nature.cz)

Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Do vedení praxe se zapojí více odborných pracovníků, témata jak teoretická, tak práce v terénu, velká pozornost věnována antropickým vlivům, ochraně biodiverzity (zejména mokřadů)

(ubytování až 8 studentů na terénní chatě na hřebenech Orlických hor blízko Masarykovy chaty)

4. CHKO Broumovsko

Ing. Hana Heinzelová (zástupce vedoucího SCHKO), zemědělství, tel: 491549022, 728253366

Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují

Na vedení praxe se bude podílet více pracovníků, dle potřeb SCHKO a zájmu studentů,

praxe pro jednotlivce i malé skupiny (ubytování dle dohody)

5. Na území Krkonoš

RNDr. Milan Macháček, autorizovaná osoba k provádění posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. č.j. 2882/ENV/17 154/630/17 ze dne 17.1.2017, č.j. MZP/2018/610/3550 ze dne 14.12.2018 a čj. 90668/ENV/16 ze dne 12.1.2016

Holíkova 3834/71; 586 01 Jihlava, tel: +420 603 891 284, ekoex@post.cz

Všechna pracoviště uvádí, že je nutné reagovat co nejdříve pro zájem studentů z jiných VŠ.

Pokud máte v r. 2018/2019 praxi již zajištěnou, předběžně si rezervujte pro další školní rok!

Zájemci nechť se hlásí na mail: jitka.malkova@upol.cz

29.1.2019 Doc. RNDr. Jitka Málková, CSc. (garant aktivity)

KPŘ/KKPĚQ Kurz pěstitelských prací 17. 5. 2019

 

Dne 17. 5. 2019 bude v době 8:00-14:45 hod. uskutečněna praktická výuka předmětu KKPĚQ na školním pozemku – zahrada Pedagogické fakulty, Dlouhá 15, Olomouc – Lazce. Součástí zázemí školního pozemku je šatna i sociální zařízení.

Náplní praktické výuky bude práce s kulturními rostlinami – setí, pikýrování, sázení, odplevelování, aj. Proto je bezpodmínečně nutné používat  pracovní oděv a obuv. Doporučené pomůcky – rukavice, pokrývka hlavy. Nezbytnými pomůckami jsou dále psací potřeby, pro záznam teoretické průpravy pracovních operací. Dále doporučuji pamatovat na přiměřenou zásobu tekutin a potravin pro osmi hodinový pobyt na školním pozemku.

V případě nepříznivého počasí bude aktuálně, za plánované aktivity na školním pozemku, stanoven náhradní program.

Účast na kurzu je povinná. Omluvit se lze pouze na základě lékařského potvrzení, a v tomto případě je nutné stanovit náhradní termín cvičení (posoudí vyučující) nebo předmět absolvovat v následujícím akademickém roce!

Kurz bude zakončen zápočtem, pro jehož udělení je nutná 100% účast, a po instruktáži správně provedený praktický úkon na školním pozemku.

 Kurz pěstitelských prací zajišťuje: Ing. Pavlína Škardová, Ph.D.; Oldřich Štěpánek

Seminář k BP

Milí studenti,

první část bloku Semináře k BP 2 proběhne 19. 2. 2019 od 16:45 do 20:00 hodin. Do výuky si doneste PC s připojením na internet a tabulkovým editorem (Excel).

Myslete prosím i na to, že účast na předmětu je POVINNÁ. Vzhledem k blokové výuce nelze absenci jakkoliv nahrazovat a při neúčasti na jednom z bloků nebude předmět uznán.

MNO

Informace k praxím – KPX1Q, PX1Q, KPX2Q, PX2Q

Vážené studentky a studenti,

na níže uvedených odkazech naleznete veškeré informace k souvislým odborným praxím učitelských oborů na naší aktedře.

Zároveň si vás dovolujeme upozornit na změnu v rozsahu souvislé odborné praxe 1:

Student/ka dvouoborové kombinace absolvuje min. 5 náslechů v hodinách přírodopisu a 7-10 výstupů v hodinách přírodopisu.

Studenti, kteří mají v kombinaci speciální pedagogiku či muzejnictví (popř. další neučitelské obory), a pedagogickou praxi z přírodopisu tak vykonávají pouze v jednom akademickém roce, jsou povinni  tuto vykonat v rozsahu min 8 náslechů a 24 výstupů.

Kompletní pokyny naleznete zde:

Souvislá odborná praxe 1

Souvislá odborná praxe 2

metodik: Mgr. Monika Morris, Ph.D.

Souvislá pedagogická praxe z přírodopisu/environmentální výchovy je realizována ve spolupráci se Střediskem pedagogických a odborných praxí (SPOP). Katedra biologie (KPŘ) garantuje odbornou stránku praxí, SPOP zajišťuje praxe z organizačního hlediska, zejména odpovídá za rozmístění studentů na jednotlivé školy (dotazy a žádosti studenti směřují na pracovníky střediska).

Studenti jsou především povinni se pečlivě seznámit s obecnými pokyny a metodickými materiály dostupnými na stránkách SPOP a řídit se jimi (http://www.pdf.upol.cz/skupiny/studentum/pedagogicke-praxe/).

Specifické dotazy týkající se praxí z přírodopisu/environmentální výchovy zodpovídá Mgr. Monika Morris, Ph.D., (metodik KPŘ, kontakt: Purkrabská 2, Olomouc, 779 00, tel.: 585 635 180, email: monika.morris@upol.cz).

Zásady pro úspěšné zakončení předmětu:
Student je povinen v rámci Souvislé pedagogické praxe 2 (PX2Q, KPX2Q) vykonat minimálně 3 náslechy a 15 – 18 výstupů z přírodopisu. Po dohodě s cvičným učitelem (je-li to možné) se student snaží rozložit výuku do různých ročníků, tj. 6. – 9. ročník.
Praxi nelze zkracovat tím, že příslušný počet náslechů a výstupů student zrealizuje během jednoho nebo dvou týdnů.
Výuka studenta během praxí by měla být za oba aprobační předměty rovnoměrně rozložena, výstupy z obou předmětů by se měly střídat. Není vhodné, aby student odučil nejprve jeden předmět a v druhé půli praxe předmět druhý.
• Kompletní rozvrh vyučovacích hodin student doručí dr. Morris nejpozději třetí den praxe. Nedodá-li student rozvrh včas, není možné výuku počítat. Student je rovněž povinen neprodleně nahlásit na KPŘ jakoukoli změnu v rozvrhu, která během praxe nastane (nejlépe telefonicky nebo emailem viz výše uvedený kontakt, případně sekretariát katedry tel: 585 635 181, marcela.pazdirkova@upol.cz).
• Pro udělení zápočtu student dokládá na KPŘ (dr. Morris) výkaz praxe zahrnující přehled realizovaných náslechů a výstupů spolu s hodnocením a portfolio (dle požadavků na Deník praxe – viz pokyny k PX1Q/KPX1Q). Vše opatřeno razítkem školy a podpisem příslušného cvičného učitele.
Dojde-li ze strany studenta k zásadnímu porušení pokynů (neodevzdání rozvrhu, nevčasné a nedostatečné plnění povinností, nekvalitní příprava na výuku apod.), není možné zápočet udělit.

 

Jitka Kopecká

PONDĚLÍ 8. 4. 2019 EXKUR/MXKUQ: EXKURZE K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI (2)

Hornické muzeum Landek Park v Ostravě, Dolní oblast Vítkovice

Program:

7:45                         sraz v hale na hl. n. v Olomouci

8:02                       odjezd RegioJet RJ 1001

10:00-12:00          Landek Park, Velký okruh, vstupné: 110,-

14:00.15:45          Dolní Vítkovice, Vysokopecní okruh, vstupné: 120,-

16:45                     odjezd RegioJet RJ 1016

17:47                 předpokládaný návrat do Olomouce na hl. n., ukončení exkurze

Platba:

Cena exkurze zahrnuje vstupné (110,-+120,-) a vlakové jízdné. Pro účastníky bude zakoupena hromadná vlaková jízdenka. Studenti, kteří vlastní slevový průkaz na cenu jízdného, nahlásí tuto skutečnost dr. Morris (emailem) nejpozději do 28. 2. 2019 do 14 hod. V opačném případě hradí plné jízdné!!

Platbu exkurze (částka bude upřesněna dle cen jízdného) je nezbytné uhradit osobně dr. Morris nejpozději do 15. 3. 2019 do 14 hod. O provedené platbě bude vystaven příjmový doklad.

S sebou:

Pohodlné a teplé terénní oblečení a obuv odpovídající ročnímu období a náročnému terénu. Počítejte s pohybem v podzemí, na roštech, případně s prašným nebo kluzkým povrchem.

Nezapomeňte na dostatečnou zásobu tekutin (nealkoholických), svačinu (možnost oběda v restauraci), zápisník.

Dále nezapomeňte doklady na slevu jízdného a studentský průkaz!

Upozornění:

K získání zápočtu je nutná 100% účast na všech exkurzních dnech (neúčast nelze nahradit)!

 

Mgr. Monika Morris, Ph.D. (monika.morris@upol.cz), Ing. Pavlína Škardová, Ph.D. (pavlina.skardova@upol.cz)

Výuka doc. Málkové

Vážení studenti,

rozvrhovaná výuka doc. Málkové odpadá do konce února z důvodu nemoci, výuka bude nahrazena blokově po domluvě s vyučující.

Děkuji za pochopení.

Konzultační hodiny LS 2019

 

Konzultační hodiny Katedra biologie PdF UP

 

Prof. Ing. Milada Bocáková, Ph.D.    středa 11,15 – 12,15 hodin

                                                                 

Mgr. Monika Morris, Ph.D.                 čtvrtek 14,00 – 14,45 hodin

 

Mgr. Jitka Kopecká, Ph.D.                  úterý 9,00 – 10,00 hodin

 

Ing. Pavlína Škardová, Ph.D.              středa 13,00 – 14,00 hodin

 

RNDr. Zbyněk Hradílek, Ph.D.       středa 15 – 16 hodin

 

RNDr. Olga Vránová, Ph.D.                středa 9,00  – 10,00 hodin

 

Doc. Ing. Šárka Hladilová, Ph.D.        středa 10,00 – 11,00 hodin

 

Doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.        pondělí 10,30 – 11,15 hodin

 

Mgr. Jana Štěpánková, Ph.D.             úterý 14,30 – 15,30 hodin

                           

Mgr. Kateřina Sklenářová, Ph.D.       po domluvě se studenty

 

RNDr. Martin Jáč, Ph.D.                      úterý 8,30  – 9,30 hodin

 

Mgr. Markéta Ondrová Nyklová        úterý 14,30 -15,00 hodin nebo po emailu

RNDr. Radim J. Vašut, Ph.D.              po domluvě se studenty

Zrušení výuky

Vážení studenti,

zítra tj. 12. 2. 2019 odpadá výuka Kpř/AOCHQ a Kpř/MOPEQ přednáška i cvičení v době od 9,45 do 13,00 hodin z důvodu nemoci.