Home » 2019 » březen

březen 2019

Harmonogram Kurzu pěstitelských prací KPŘ/BKPĚQ

Kurz pěstitelských prací 29. 4. – 3. 5. 2019

  1. Ve dnech 29. 4., 30. 4. a 3. 5. 2019 bude uskutečněna praktická výuka na školním pozemku – zahrada Pedagogické fakulty, Dlouhá 15, Olomouc – Lazce. Sraz bude vždy v 8:00 hod. ráno. Náplní praktické výuky bude příprava záhonů – hrabání, rytí, vyměřování; práce s kulturními rostlinami – setí, pikýrování, sázení aj.; péče o kulturní rostliny – odplevelování, okopávání, přihnojování atd. Proto je bezpodmínečně nutné pracovat v pracovním oděvu a obuvi. Další doporučené osobní ochranné pomůcky – rukavice, sluneční brýle (za pěkného slunečného počasí; případně sluneční kosmetika), pokrývka hlavy. Z hlediska bezpečnosti práce je naprosto nezbytné mít v platnosti očkování proti tetanu! Dále doporučuji pamatovat na přiměřenou zásobu tekutin a potravin pro osmi hodinový pobyt na školním pozemku. Součástí zázemí školního pozemku je šatna i sociální zařízení.

 

  1. V rámci kurzu se uskuteční dne 2. 5. 2019 exkurze. V průběhu tohoto dne budou navštíveny podniky či organizace, jejichž činnost je spojena se zemědělskou výrobou: Muzeum Olomouckých tvarůžků A. W. Loštice; Semo a. s. Smržice; Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm – Valašská dědina; Hvězdárna Valašské Meziříčí. Doprava bude realizována pronájmem velkokapacitního autobusu.

2. 5. 2019 čtvrtek – exkurzní den

Sraz 7:15 hod.: Olomouc prostor před hlavním vlakovým nádražím, stanoviště N;

v 7:30 hod. odjezd do prvního exkurzního místa Semo a.s. ve Smržicích. Předpokládaný návrat do Olomouce kolem 20:30 hod.

Exkurzní den bude zahájen, v prostorech soukromé české společnosti SEMO a. s. ve Smržicích,  odborným výkladem zaměřeným na oblast zájmu firmy, šlechtění rostlin, čištění a posklizňové úpravy osiv, balení. Možnost nákupu hobby balení osiva v podnikové prodejně.

Následně bude pokračováno prohlídkou Muzea Olomouckých tvarůžků A. W. v Lošticích, které se věnuje minulosti a současnosti výroby tvarůžků. Stálá expozice zahrnuje filmovou projekci výrobního procesu, prohlídku dobových nástrojů a pomůcek výroby s komentovaným výkladem; po absolvování prohlídky muzea je možnost zakoupení firemních produktů.

Dále bude navštíveno Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm – Valašská dědina. Prohlídka bude realizována s průvodcem. Zaměřena bude na staré způsoby hospodaření, sortiment pěstovaných plodin v dřívějších dobách a chov hospodářského dobytka v maloprodukci.

Exkurzní den bude zakončen návštěvou Hvězdárny ve Valašském Meziříčí, kde bude připraven program se zaměřením na meteorologii – zejména na základní poznatky meteorologie, měřené prvky a meteorologické přístroje. Pobyt zde bude zakončen exkurzí po hvězdárně včetně historického objektu Ballnerovy hvězdárny z roku 1929.

Doporučuji Vám připravit si otázky z oblastí zaměření podniků a organizací, jež budou během exkurzního dne navštíveny, tak abyste exkurze co nejvíce využili pro získání informací potřebných pro rozšíření Vašeho všeobecného přehledu o problematice pěstitelství, případně chovatelství.

Zálohově bude proti podpisu na plánovanou exkurzi vybráno 550,- Kč/osobu – z této částky bude hrazena autobusová doprava, poplatky a vstupné. Záloha nezahrnuje stravné během exkurzí.

Zálohu prosím uhraďte  Mgr. Monice Morris, Ph.D. v době konzultačních hodin (čtvrtek 14:00-14:45hod), nejpozději 18. 4. 2019. Případný přeplatek bude, osobně proti podpisu, po veškerém vyúčtování neprodleně vrácen – sledujte prosím aktuality na webových stránkách katedry.

 Účast na kurzu je pro zapsané studenty povinná. Omluvit se lze pouze na základě lékařského potvrzení, a v tomto případě je nutné opětovné zapsání předmětu v následujícím akademickém roce! Nezbytnou součástí kurzu je dále vedení záznamu o jeho průběhu – jedná se o výukový program s řadou teoretických informací provázaných s praktickými činnostmi, jejichž znalost je nezbytná pro úspěšné zvládnutí předmětu Pěstitelství ve 3. ročníku. Deník Kurzu pěstitelských prací bude odevzdán po absolvování kurzu ke kontrole.

Naprosto nezbytnou výbavou je pak dobrá nálada, maximální pracovní nasazení a případně chuť k překonání norem výkonnostních tabulek.

V případě nepříznivého počasí bude aktuálně stanoven za plánované aktivity na školním pozemku náhradní program.

Kurz bude zakončen zápočtem, pro jehož udělení je nutné: 100% účast, kvalitně odvedená práce na školním pozemku, znalost teoretických informací z průběhu kurzu, schválení obsahu deníku kurzu, aktivní a reprezentativní vystupování během exkurzního dne!

Kurz pěstitelských prací zajišťují: Ing. Pavlína Škardová, Ph.D. (vedoucí kurzu), doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc., Mgr. Monika Morris, Ph.D., Oldřich Štěpánek (zahradník)

Informace studentům

Terénní praxe z péče o krajinu a přírodu

(1. roč. KPŘ/ATPX, Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor)

Termín konání: 15.4.2019 -18.4.2019

Vedoucí: doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

Exkurzní trasy:

15.4. (po): sraz v Hoštejně na vlakovém nádraží: 9 24 hod

trasa: přírodním parkem Březná okolo Moravské Sázavy k soutoku Březné a podél Březné údolím

(meandrující tok s pobřežními porosty, nivní louky, přirozené bukové i nepůvodní smrkové porosty na svazích)

(8 50 RegioJet do Zábřehu, odtud osobák 913 – 9 24; zpět 14 59, Olomouc 15 51)

16.4. (út): sraz Litovel u autobus. nádraží

trasa: CHKO Litovelské Pomoraví (NPR Vrapač, PR Hejtmanka a PR Templ)

(jarní květena tvrdých luhů, dubohabřin a nivních luk, problémy ochrany přírody, revitalizace, obnova lesů, management luk, meliorace, scelování polí, absence remízů, větrolamů)

(Olomouc – autobus. nádraží 8 00 – Litovel 8 45, zpět 14 50 (15 05), Olomouc 15 15 či 15 44

17.4. (st): Mladeč (CHU Třesín)

naučná stezka: krasové jevy, mimořádná biotopová a druhová diverzita – dubohabřiny, bučiny, suťové lesy, měkký luh, skalní výchozy, jeskyně

(Olomouc: bus 8 30 – Litovel 9 16, odtud 9 22 do Mladče nám. 9 41, zpět: 15 00 přes Litovel, Olomouc 15 44)

18.4. (čt) Leština – PR Pod Trlinou

vápnomilná bučina, bylinné lemy, management lučních porostů

(Olomouc 711 Leo, Zábřeh 7 32, 5 min přesun na bus 7 40, Leština 7 52; zpět? 14 11 bus do Zábřehu, 14 18 Zábřeh, přesun a vlak 14 23 ex – Olomouc 14 44)

Jízdenky na vlakové či autobusové spoje si kupuje každý sám!

Vezměte s sebou:

* dobré terénní vybavení (exkurze se koná za každého počasí, místy se budeme pohybovat v bažinatém terénu!)

* jídlo a pití na I. den s sebou

* psací potřeby, příp. lupa

* občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny

Požadavky k udělení zápočtu: aktivní účast na cvičeních,

předložené protokoly na vysokoškolské úrovni

Olomouc 25.3.2019 doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

Botanická cvičení v terénu (Kpř/BOCTQ, Kpř/BBOTC a Kpř/BOCT) – termín 23. 4. – 26. 4. 2019

Určeno pro studenty:

2. roč. oborů Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání a Přírodopis se zaměřením na vzdělávání a Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor!

____________________________________________________________________________________________

Vedoucí: Zbyněk Hradílek, Jitka Málková

Exkurzní trasy:

23.4. (Ut): sraz v 8,00 hod. na bývalém autobusovém nádraží u Tržnice, předpokládaný konec v 15,30 hod.

trasa: Smetanovy sady, botanická zahrada PřF UP, Čechovy sady, podél Mlýnského potoka – jarní hájová květena, efemerní květena podél železniční trati, jarní květena říčních niv a antropogenních stanovišť.

24.4. (St): odjezd vlakem z Olomouce hl.n. v 7,34 hod. do Moravičan, předpokládaný návrat v 15,22 hod.

trasa: Moravičany, Kačení louka, Moravičany – pobřežní porosty, lužní lesy, dubohabřiny, podmáčené louky.

25.4. (Čt): odjezd vlakem z Olomouce hl.n. v 7,55 hod. do Grygova, předpokládaný návrat v 15,27 hod.

trasa: Grygov, Království, Strejčkův lom, U Bílých hlín, Grygov – lužní les, stepní louky, teplomilná vegetace.

26.4. (Pá): sraz v 8,00 hod. na parkovišti u koupaliště Poděbrady u Olomouce-Řepčína (možno dojít pěšky nebo autobusy č. 18 a 20 od Tržnice, např. odjezd autobusu č. 20 v 7,41 hod. od Tržnice)

trasa: Plané loučky – mokré louky, rákosiny, předpokládaný návrat v 13,00 hod.

Zhodnocení exkurze, zápočet – Pá 26.4. ve 14,30 hod. – učebna 2.25 na Purkrabské ulici.

Jízdenky na vlakové či autobusové spoje si kupuje každý sám, využijte různé slevy. Sraz vždy nejméně 10 minut před odjezdem vlaku.

Vezměte s sebou:

  • dobré terénní vybavení (exkurze se koná za každého počasí, místy se budeme pohybovat v bažinatém terénu!)
  • jídlo a pití s sebou
  • psací potřeby, příp. lupa
  • potřeby ke sběru rostlinného materiálu (igelit. sáčky, zakládací desky, noviny)
  • občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny

Případné další informace u Z. Hradílka katedra botaniky PřF UP, Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice a katedra biologie PdF UP, Purkrabská 2-4, Olomouc.

Otázky ke SZZ.

Vážené studentky, vážení studenti,

aktuální otázky ke SZZ pro letní termín SZZ (květen/červen 2019) a podzimní termín SZZ (srpen/září 2019) jsou dostupné na nových webových stránkách katedry:

https://www.pdf.upol.cz/kpr/studium/statni-zaverecne-zkousky/

Martin Jáč, vedoucí KPŘ

KPŘ/MKŘEQ

Vážení,

výuka předmětu KPŘ/MKŘEQ Řez ovocných dřevin v kombinované formě magisterského studijního programu dne 12. 4. 2019 v době 15:00 – 16:30hod. bude realizována na školním výukovém pozemku Pedagogické fakulty (Dlouhá 15, Olomouc – Lazce). Pro výuku na školním pozemku je třeba počítat s pracovním oděvem a pevnou pracovní obuví. Nezbytným vybavením jsou také tenké rukavice, pro ochranu rukou při práci s kovovými nůžkami za nízkých teplot vzduchu. Zázemí zahrady je vybaveno nejen nezbytným nářadím, ale i šatnou a sociálním zařízením. Pokud někdo již řez dřevin na vlastním pozemku aplikujete a máte své osvědčené zahradnické nůžky, můžete je samozřejmě použít ve výuce.

Předmět bude zakončen zápočtem, pro jehož udělení je nutná 100% účast a kvalitně odvedená práce během praktické výuky.

KPŘ/MKŘEQ

Vážené studentky, Vážení studenti,

upozorňuji Vás na skutečnost, že předmět KPŘ/MKŘEQ Řez ovocných dřevin s časovou dotací 2 výukových hodin rozvrhovaný v termínu 12. 4. 2019 15:00 – 16:30hod je určen výhradně studentům kombinovaného studia!

Informace studentům

Další část exkurze k udržitelnému rozvoji (EXKUR, MXKUQ), pro studenty denního studia proběhne 22.3.2019 v prodejně Bez Obalu. Sraz bude na Dolním náměstí v 7.50 u Jupiterovy kašny.

MNO

PONDĚLÍ 8. 4. 2019 EXKUR/MXKUQ: EXKURZE K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI (2)

Celková platba exkurze k udržitelnému rozvoji dne 8. 4. 2019 včetně zpáteční vlakové jízdenky (RegioJet):

Studenti s nahlášenou slevou jízdného: 261,- (vstupné + doprava)

Studenti bez slevy na jízdném: 358,- (vstupné + doprava)

Příslušnou částku je nezbytné uhradit osobně dr. Morris do 15. 3. 2019 do 14 hod. O provedené platbě bude vystaven příjmový doklad.

Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor, 3. ročník, kombinované studium

Rozvrhové akce dne 8. 3. 2019 budou upraveny následovně:

8:00 – 11:15 hod. KPŘ/AKZGD Základy geografických disciplín; RNDr. Martin Jáč, Ph.D.

11:30 – 18:15 hod. KPŘ/AKOQ Ochrana přírody; Mgr. Monika Morris, Ph.D.