Home » 2019 » září

září 2019

Výuka předmětu Kpř/ENNAT

Vážení studenti,

ve dnech 30. 9. a 7. 10. 2019 neprobíhá výuka předmětu  Kpř/ENNAT - Evropská ochrana přírody v CZ-PL.

Harmonogram dalších týdnů zde:  

1.     23. 9. 2019: Mgr. Petr Kovařík, PhD. – Co to je „Natura 2000“, jaký má smysl a cíle, základní terminologie, evropské směrnice, Katalog biotopů ČR a vznik Natury 2000 v ČR na základě mapování biotopů a významných ptačích území, současný stav v ČR – statistika EVL a ptačích oblastí v ČR

 

2.     14. 10. 2019: Doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D. – Ochrana přírody a krajiny v ČR (úvod do přehledu a základní terminologie, slabé a silné stránky v aplikaci vědeckých poznatků do ochranářské praxe) 2500

 

3.     21. 10. 2019: RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D. – Naturové hodnocení v praxi ČR 2500

 

4.     4. 11. 2019:  RNDr. Petr Roth, CSc. – Praktická implementace Natury 2000 v EU (kritický pohled na problematiku). Splnila Natura 2000 očekávání a skutečně vytváří základní kostru evropské ochrany přírody? Vize do budoucna….2800

 

5.     11. 11. 2019: JUDr. Jiří Zicha, Ph.D. – Právní kontext implementace Natury 2000 a praktické zkušenosti z implementace v Makedonii a Ukrajině 2800

 

6.     18. 11. 2019: Mgr. J. Chlapek – Natura 2000 na česko-polském pomezí v ochranářské praxi: Jeseníky 2800

 

7.     25. 11. 2019: Mgr. J. Filippovová – Problematika sukcesních změn vybraných biotopů ve vytipované  oblasti Krkonošského národního parku, ekologie extrémních stanovišť v rámci vybraného území NPR Králický Sněžník, vliv hospodaření člověka na diverzitu biotopů česko-polských pohraničních území

 

8.     2. 12. 2019: Ing. Michal Servus – Natura 2000 v kontextu priorit a úkolů státní ochrany přírody v ČR (vysvětlení nevysvětlitelného: organizace a fungování státní ochrany přírody v ČR; s důrazem na fungování státní ochrany přírody při státní správě, monitoringu a péči o lokality v soustavě Natura 2000) 2500

9.     9. 12. 2019: RNDr. Jan Plesník, CSc. – Historie a současnost ochrany přírody a krajiny v mezinárodním kontextu (letem světem od přírodních památek až k evropské soustavě Natura 2000, mezinárodní instituce a dohody v ochraně přírody, zapojení Česka do mezinárodních ochranářských aktivit) 2800

Helena Kilianová

Informace pro studenty 1.ročníku oboru Přírodopis a EV se zaměřením na vzdělávání – kombinované studium

Vážení studenti,

pokud někdo nemá ještě zapsaný předmět Kpř/KBPĚ@ z důvodu plné kapacity v 1. skupině , tak se otevřela 2. skupina, výuka 24.1.2020 9,45-13,00 hodin na PU 3.04.

Prosím zapište si.

M.Pazdírková

Výuka Kpř/PBOA@

Vážení studenti,

přednáška k předmětu Kpř/PBOA@ se uskuteční vzhledem k nepřítomnosti doc. RNDr. Jitky Málkové, CSc. pravidelně podle rozvrhu až od úterý 29. 10. 2019

Náhradní výuka proběhne po dohodě s vyučující doc. Jitkou, Málkovou, CSc.

Děkujeme za pochopení.

Informace studentům

Vážení studenti,
výuka  čtvrtečniho cvičení Kpř/PBPĚ@ které je narozvrhované v době od 13.15 do 14.45 hodin se uskuteční tentokrát  od 14.15 – 14.45 hodin.  Náhradní výuka bude po dohodě s vyučující RNDr. Věrou Cenklovou, Ph.D.
Děkuji za pochopení.

Informace pro studenty – výuka předmětu Kpř/AZAKL

Vážené studentky, vážení studenti,
výuka předmětu Základy klimatologie (KPŘ/AZAKL) dne 24. září 2019 odpadá z důvodu nemoci vyučujícího. Výuka bude nahrazena po domluvě s vyučujícím. Sledujte prosím svůj univerzitní e-mail – pan doc. Vysoudil Vám hromadně zašle informace ohledně výuky předmětu včetně termínu první přednášky.
Martin Jáč, vedoucí KPŘ

KPŘ/MDIKQ: 26. 9. 2019

Prosím všechny studenty o účast na příslušném semináři, kde mj. proběhne INSTRUKTÁŽ K SOUVISLÉ ODBORNÉ PRAXI KPG/PX2Q.

Monika Morris

KPG/PX2Q, KPG/KPX2Q: Souvislá odborná praxe 2 2019/2020 KPŘ, PdF UP

Souvislá odborná praxe z Přírodopisu/Environmentální výchovy je realizována ve spolupráci se Střediskem pedagogických a odborných praxí (SPOP). Katedra biologie (KPŘ) garantuje odbornou stránku praxí, SPOP zajišťuje praxe z organizačního hlediska, zejména odpovídá za rozmístění studentů na jednotlivé školy (dotazy a žádosti studenti směřují na pracovníky střediska).

Studenti denního i kombinovaného studia jsou především povinni se pečlivě seznámit s obecnými pokyny a metodickými materiály dostupnými na stránkách SPOP a řídit se jimi (https://www.pdf.upol.cz/student/praxe/).

Specifické dotazy týkající se Souvislé odborné praxe 2 z Přírodopisu/Environmentální výchovy zodpovídá Mgr. Monika Morris, Ph.D., (metodik KPŘ, kontakt: Purkrabská 2, Olomouc, 779 00, monika.morris@upol.cz, 585 635 180).

Pokyny pro úspěšné zakončení předmětu (KPŘ):

Denní studium

 • Pro studenty, kteří si předmět zapisují pod zkratkou KPG/PX2Q, platí časový harmonogram Souvislé odborné praxe 2 daný SPOP!
 • Studenti jsou v rámci praxe povinni vykonat minimálně 3 náslechy a 17 výstupů z Přírodopisu.
 • Po dohodě s cvičným učitelem (je-li to možné) se student snaží rozložit výuku do různých ročníků, tj. 6. – 9. ročník.
 • Praxi nelze zkracovat tím, že příslušný počet náslechů a výstupů student zrealizuje během jednoho nebo dvou týdnů.
 • Výuka studenta během praxe by měla být za oba aprobační předměty rovnoměrně rozložena, výstupy z obou předmětů by se měly střídat. Není vhodné, aby student odučil nejprve jeden předmět a v druhé půli praxe předmět druhý.
 • Kompletní rozvrh vyučovacích hodin student doručí Morris nejpozději třetí den praxe! Nedodá-li student rozvrh včas, není možné výuku počítat.
 • Student je rovněž povinen neprodleně nahlásit na KPŘ jakoukoli změnu v rozvrhu, která během praxe nastane (nejlépe emailem viz výše uvedený kontakt, případně na sekretariát katedry pazdirkova@upol.cz, tel: 585 635 181).
 • Dojde-li ze strany studenta k zásadnímu porušení pokynů (neodevzdání rozvrhu, nevčasné a nedostatečné plnění povinností, nekvalitní příprava na výuku apod.), není možné udělit zápočet.
 • Pro udělení zápočtu student dokládá na KPŘ (dr. Morris) Výkaz pedagogické praxe zahrnující přehled realizovaných náslechů a výstupů spolu s hodnocením a Portfolio (dle požadavků SPOP – viz Souvislá pedagogická praxe 2). Vše opatřeno razítkem školy a podpisem příslušného cvičného učitele.
 • K dílčímu zápočtu (pohovor, reflexe praxe) se student dostaví osobně s výše uvedenými vytištěnými dokumenty, které následně zašle v elektronické podobě dr. Morris (monika.morris@upol.cz).
 • Zápočet ze Souvislé odborné praxe 2 bude udělen až na základě úspěšného splnění dílčích požadavků jednotlivých kateder (do STAGu vkládá doc. Marcela Musilová).

Kombinované studium

 • Studenti kombinovaného studia, kteří si předmět zapisují pod zkratkou KPG/KPX2Q, si praxi domlouvají individuálně dle svých časových možností, avšak tak, aby byl naplněn požadovaný počet minimálně 3 náslechů a 17 výstupůz Přírodopisu (viz výše).
 • Pro udělení zápočtu student dokládá na KPŘ(dr. Morris) Výkaz pedagogické praxe zahrnující přehled realizovaných náslechů a výstupů spolu s hodnocením a Portfolio (dle požadavků SPOP – viz Souvislá pedagogická praxe 2). Vše opatřeno razítkem školy a podpisem příslušného cvičného učitele.
 • K dílčímu zápočtu (pohovor, reflexe praxe) se student dostaví osobně s výše uvedenými vytištěnými dokumenty, které následně zašle v elektronické podobě Morris (monika.morris@upol.cz).
 • Zápočet ze Souvislé odborné praxe 2 bude udělen až na základě úspěšného splnění dílčích požadavků jednotlivých kateder (do STAGu vkládá doc. Marcela Musilová).

Upozornění:

Studenti, kteří mají v kombinaci Speciální pedagogiku či Muzejní pedagogiku (příp. jiné neučitelské obory) a  Souvislou odbornou praxi vykonávají pouze v jednom akademickém roce, jsou povinni z Přírodopisu vykonat minimálně 10 náslechů a 27 výstupů (jako součet požadovaného rozsahu za obě odborné praxe).

Monika Morris: konzultační hodiny ZS 2019/2020

Období 1. 9. 2019 – 22. 9. 2019: čtvrtek 14:00 – 14:45 hod

Období 23. 9. 2019 – 20. 12. 2019 (výuka): úterý 09:45 – 10:30 hod