Home » Aktuality » KPG/PX2Q, KPG/KPX2Q: Souvislá odborná praxe 2 2019/2020 KPŘ, PdF UP

KPG/PX2Q, KPG/KPX2Q: Souvislá odborná praxe 2 2019/2020 KPŘ, PdF UP

Souvislá odborná praxe z Přírodopisu/Environmentální výchovy je realizována ve spolupráci se Střediskem pedagogických a odborných praxí (SPOP). Katedra biologie (KPŘ) garantuje odbornou stránku praxí, SPOP zajišťuje praxe z organizačního hlediska, zejména odpovídá za rozmístění studentů na jednotlivé školy (dotazy a žádosti studenti směřují na pracovníky střediska).

Studenti denního i kombinovaného studia jsou především povinni se pečlivě seznámit s obecnými pokyny a metodickými materiály dostupnými na stránkách SPOP a řídit se jimi (https://www.pdf.upol.cz/student/praxe/).

Specifické dotazy týkající se Souvislé odborné praxe 2 z Přírodopisu/Environmentální výchovy zodpovídá Mgr. Monika Morris, Ph.D., (metodik KPŘ, kontakt: Purkrabská 2, Olomouc, 779 00, monika.morris@upol.cz, 585 635 180).

Pokyny pro úspěšné zakončení předmětu (KPŘ):

Denní studium

 • Pro studenty, kteří si předmět zapisují pod zkratkou KPG/PX2Q, platí časový harmonogram Souvislé odborné praxe 2 daný SPOP!
 • Studenti jsou v rámci praxe povinni vykonat minimálně 3 náslechy a 17 výstupů z Přírodopisu.
 • Po dohodě s cvičným učitelem (je-li to možné) se student snaží rozložit výuku do různých ročníků, tj. 6. – 9. ročník.
 • Praxi nelze zkracovat tím, že příslušný počet náslechů a výstupů student zrealizuje během jednoho nebo dvou týdnů.
 • Výuka studenta během praxe by měla být za oba aprobační předměty rovnoměrně rozložena, výstupy z obou předmětů by se měly střídat. Není vhodné, aby student odučil nejprve jeden předmět a v druhé půli praxe předmět druhý.
 • Kompletní rozvrh vyučovacích hodin student doručí Morris nejpozději třetí den praxe! Nedodá-li student rozvrh včas, není možné výuku počítat.
 • Student je rovněž povinen neprodleně nahlásit na KPŘ jakoukoli změnu v rozvrhu, která během praxe nastane (nejlépe emailem viz výše uvedený kontakt, případně na sekretariát katedry pazdirkova@upol.cz, tel: 585 635 181).
 • Dojde-li ze strany studenta k zásadnímu porušení pokynů (neodevzdání rozvrhu, nevčasné a nedostatečné plnění povinností, nekvalitní příprava na výuku apod.), není možné udělit zápočet.
 • Pro udělení zápočtu student dokládá na KPŘ (dr. Morris) Výkaz pedagogické praxe zahrnující přehled realizovaných náslechů a výstupů spolu s hodnocením a Portfolio (dle požadavků SPOP – viz Souvislá pedagogická praxe 2). Vše opatřeno razítkem školy a podpisem příslušného cvičného učitele.
 • K dílčímu zápočtu (pohovor, reflexe praxe) se student dostaví osobně s výše uvedenými vytištěnými dokumenty, které následně zašle v elektronické podobě dr. Morris (monika.morris@upol.cz).
 • Zápočet ze Souvislé odborné praxe 2 bude udělen až na základě úspěšného splnění dílčích požadavků jednotlivých kateder (do STAGu vkládá doc. Marcela Musilová).

Kombinované studium

 • Studenti kombinovaného studia, kteří si předmět zapisují pod zkratkou KPG/KPX2Q, si praxi domlouvají individuálně dle svých časových možností, avšak tak, aby byl naplněn požadovaný počet minimálně 3 náslechů a 17 výstupůz Přírodopisu (viz výše).
 • Pro udělení zápočtu student dokládá na KPŘ(dr. Morris) Výkaz pedagogické praxe zahrnující přehled realizovaných náslechů a výstupů spolu s hodnocením a Portfolio (dle požadavků SPOP – viz Souvislá pedagogická praxe 2). Vše opatřeno razítkem školy a podpisem příslušného cvičného učitele.
 • K dílčímu zápočtu (pohovor, reflexe praxe) se student dostaví osobně s výše uvedenými vytištěnými dokumenty, které následně zašle v elektronické podobě Morris (monika.morris@upol.cz).
 • Zápočet ze Souvislé odborné praxe 2 bude udělen až na základě úspěšného splnění dílčích požadavků jednotlivých kateder (do STAGu vkládá doc. Marcela Musilová).

Upozornění:

Studenti, kteří mají v kombinaci Speciální pedagogiku či Muzejní pedagogiku (příp. jiné neučitelské obory) a  Souvislou odbornou praxi vykonávají pouze v jednom akademickém roce, jsou povinni z Přírodopisu vykonat minimálně 10 náslechů a 27 výstupů (jako součet požadovaného rozsahu za obě odborné praxe).