Home » Aktuality » Souvislá pedagogická praxe 1: Doplňující informace pro studenty kombinovaného studia

Souvislá pedagogická praxe 1: Doplňující informace pro studenty kombinovaného studia

Odlišnosti oproti studentům prezenčního studia:
1. student kombinovaného studia si svoji praxi organizuje na základě svých časových možností. Není tedy povinován splnit ji v průběhu tří týdnů v pevně stanoveném termínu Střediskem odborných a pedagogických praxí PdF UP. Může si praxi časově zorganizovat dle svých potřeb, avšak v jejím celkovém požadovaném rozsahu, tj. 5 náslechů a 10 výstupů za obor přírodopis.
2. Takto organizovanou praxi si student kombinovaného studia plně zařizuje sám, individuálně si domlouvá školu i cvičného učitele. V tomto případě smlouvu se zvolenou školou PdF UP neuzavírá a záleží tedy čistě na samotné dohodě mzi studentem kombinovaného studia a příslušnou školou.
3. Pokud jste učitelem přírodopisu s délkou praxe větší než 3 roky, není nutné odevzdávat hodnocení cvičného učitele a rozvrh náslechových a výstupových hodin (viz níže). V takovém případě odevzdáte jako podklad k zápočtu pouze Deník praxe zpracovaný dle pokynů naší katedry (viz níže). Délku praxe potvrdí příslušná škola (razítko a podpis vedení školy).
Povinností studenta kombinovaného studia pro úspěšné absolvování souvislé pedagogické praxe jsou poté totožné se studenty prezenčního studia, tj. především:
1. vést si Deník praxe, jehož obsah je specifikován v pokynech pro Souvislou pedagogickou praxi 1 (viz aktuality na www stránkách katedry: kbi.upol.cz)
2. odevzdat rozvrh náslechových a výstupových hodin – po dohodě se cvičným učitelem na rozvrhu náslechových a výstupových hodin doručit tento rozvrh metodikovi praxe, nejlépe e-mailem a to v dostatečně čitelné podobě (ideální je scan, méně vhodná je kopie fotoaparátem)
3. odevzdat hodnocení vaší praxe cvičným učitelem s potvrzením všech náslechových a výstupových hodin
Potřebné formuláře (hodnocení praxe, rozvrh) naleznete na stránkách Střediska odborných pedagogických praxí PdF UP (informace viz výše uváděné pokyny naší katedry k souvislé pedagogické praxi).
Jitka Kopecká