Home » 2020 » květen

květen 2020

INFORMACE STUDENTŮM

PROGRAM KOMPLEXNÍCH CVIČENÍ V TERÉNU 2020

Šárka Hladilová & Markéta Nyklová-Ondrová & Eva Jahodářová

Pondělí 8. 6. 2020 Haná: Čechy pod Kosířem, Kosíř

· Odjezd autobusem (780439 30) do Čech pod Kosířem v 8:00 ze zastávky Olomouc autobusové nádraží, příjezd do Čech pod Kosířem- sokolovna v 8:42.

· Pěší exkurze po zdejším zámeckém areálu, dále přes Velký a Malý Kosíř do Slatinic (cca 6–7 km); návrat do Olomouce linkovým autobusem

· zámecký areál Čechy pod Kosířem: „Na ploše více než 20 ha, pod působivou kulisou nejvyššího vrcholku Hané, Velkého Kosíře (442 m n. m.), roste přes dvě stě druhů jehličnatých a listnatých stromů a keřů. Souvislé zalesněné plochy tu a tam přeruší krásně udržovaná louka, cesta či stezka. Úžasnou kulisu tvoří také dva velké rybníky, kvákání žab a zpěv ptáčků. Prostě idylka…“ (http://www.spqo.cz/content/zamecky-park-v-cechach-pod-kosirem).

· Mánesův kraj: přírodní park Velký Kosíř – „Na západ od Slatinic se zvedá výběžek Bouzovské vrchoviny s vrcholem Velký Kosíř, humorně nazývaný „hanácké Mont Blank“. Je to zalesněné oblé pohoří na rozhraní Olomoucka a Prostějovska zvané Kosíř, který je opředen řadou pověstí a bájí“ (http://slatinice.webzdarma.cz/kosir.html).

· Malý Kosíř: „Vrchol Malého Kosíře a přilehlé svahy se suchomilnou vegetací vytváří cenné biocentrum v zemědělské krajině u Slatinic na Hané. V minulosti byla lokalita využívaná jako sady, pastvina a ve vrcholové části s výstupy skal se lámal kámen pro stavební činnost. Všechny tyto aktivity měly velký vliv na celkový ráz území“ (http://www.sagittaria.cz/cs/prirodni-rezervace-maly-kosir).

Úterý 9. 6. 2020 Haná: Mladečský kras

· Odjezd autobusem z Olomouckého autobusového nádraží v 8:30 (890302 22) do Litovle zastávka Palackého (9:16), odtud odjezd autobusem (890307 17) v 9:22 do Mladeč náměstí, příjezd v 9:41

· Pěší exkurze po Mladečském krasu a přes lužní lesy v okolí; návrat do Olomouce linkovým autobusem

· vrch Třesín: „Třesín je krasový vrch v těsné blízkosti obce Mladeč v CHKO Litovelské Pomoraví. Jedná se o návrší tvořené devonskými vápenci s řadou krasových útvarů včetně jeskyní. Veřejnosti přístupné jsou Mladečské jeskyně, které tvoří složitý labyrint puklinových chodeb a řícených dómů a jsou významným archeologickým a paleontologickým nalezištěm. Pro celé území je typická teplomilná vegetace vápenců a skladba lesa, který tvoří teplé dubohabrové háje a bukové doubravy. Pestrost území dotváří drobné stavby romantického areálu Lichtenštejnů, v němž můžeme vypozorovat určitou podobnost s mnohem známějším Lednicko-Valtickým areálem” (http://www.sagittaria.cz/cs/naucna-stezka-tresin).

· Mladečské jeskyně: „Prostupují vrchem Třesín (345 m n.m.) při západním okraji obce Mladeč a jsou největším jeskynním systémem Mladečského krasu. Představují převážně horizontální, velmi členitý labyrint chodeb, dómů a vysokých komínů s pozoruhodnou modelací stěn a stropů, s krápníkovou výzdobou a četnými blokovými závaly, několika strmými chodbami zasahují až pod hladinu podzemní vody. Patří mezi archeologické lokality světového významu, jsou patrně nejstarším, největším a nejsevernějším sídlištěm moderních lidí (kromaňonců) v Evropě, kteří zde prokazatelně žili již před více než 31 tisíci lety. Mají celkem 1 250 metrů chodeb a síní o výškovém rozpětí 30 metrů. Byly po pradávném zavalení vchodu znovu objeveny kolem roku 1826 při lámání kamene, od přelomu 19. a 20. století jsou zpřístupněny veřejnosti a od roku 1911 elektricky osvětleny. Návštěvní okruh je dlouhý 380 metrů s malou archeologickou expozicí; prohlídka trvá cca 40 minut. Teplota vzduchu je 8 °C, průměrná relativní vlhkost 95 %“ (https://www.caves.cz/jeskyne/mladecske-jeskyne/o-jeskyni).

Středa 10. 6. 2020 Valašsko: Rožnov pod Radhoštěm

· Odjezd z hlavního nádraží v Olomouci v 7:51 vlakem (Ex 121 Valašský expres) do Valašského Meziříčí (8:51), zde přestup na osobní vlak (Os 3907) v 9:11 směr Rožnov pod Radhoštěm, příjezd v 9:31, návrat do Olomouce vlakem

· Zde exkurze po skanzenu – „Valašském muzeu v přírodě“ (Dřevěné městečko, Mlýnská dolina, Valašská dědina)

· Valašské muzeum v přírodě: „V současné době je Rožnov proslaven především Valašským muzeem v přírodě, které je tvořeno souborem dřevěných lidových staveb přenesených z valašského regionu do prostředí městského parku (Dřevěné městečko) a na přilehlou stráň (Valašská dědina a Mlýnská dolina). Dvě posledně jmenované části tvoří živé muzeum. Technické vodní stavby, mlýn, pila a hamr jsou v provozu, na políčkách Valašské dědiny se pěstují tradiční plodiny, obyvatelé chovají drůbež a dobytek“ (http://www.visitroznov.cz/valasske-muzeum-v-prirode-v-roznove-pod-radhostem/ds-1011).

Další informace k exkurzi

· Exkurze se mohou zúčastnit pouze osoby, které v daném čase nemají nařízeno karanténní opatření, osoby bez projevů virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu, apod.). Tuto skutečnost studenti doloží vedoucím exkurze čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

· Dále jsou studenti povinni si sebou vzít roušky či jiné ochranné pomůcky, kterými si zakryjí nos a ústa; také desinfekci na ruce.

· V případě potřeby léky (alergie, astma atd.).

· Blok a psací potřeby

· Rovněž je vítáno, pokud si sebou vezmete epruvety, síťky na lovení vodních bezobratlých (akvaristické síťky, cedník), entomologické pinzety, lupy, dalekohled, případně si stáhněte aplikaci k určování ptáků, bezobratlých, rostlin atd.

· Finance: cestovné za hromadnou dopravu si hradí každý účastník sám. Dále je třeba mít připraveny peníze na úhradu vstupného (skanzen v Rožnově p. Radhoštěm: 200 Kč; Mladečské jeskyně: 120 Kč; příp. zámek v Čechách p. Kosířem: 90 Kč).

· Vybavení: přiměřené terénní oblečení a obuv (náročnost terénu odhadněte z informací v programu) – bude se relativně hodně chodit, nutná je dobrá terénní obuv a kvalitní pláštěnka, případně i pokrývka hlavy či opalovací krém, studentský průkaz (ISIC) kvůli možnostem uplatnit slevy na vstupné; jídlo a dostatek pití atp.

· Udělení zápočtu: podmínkou je účast na exkurzích a aktivita během celé exkurzi a při závěrečné diskusi.

· Změna programu vyhrazena (zejména v souvislosti s vývojem počasí) – sledujte tedy, prosíme, v době exkurzí aktuality na stránkách Katedry biologie. · Kontakt na vedoucí: Šárka Hladilová (e-mail: sarka.hladilova@upol.cz), Markéta Nyklová-Ondrová (e-mail: ondrova.marketa@seznam.cz), Eva Jahodářová (e-mail: eva.jahodarova@upol.cz)

INFORMACE STUDENTŮM

Terénní praxe z péče o krajinu a přírodu

  1. roč. Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor: KPŘ/ATPX

AKTP (studenti si vyberou 1 den z nabízeného programu, zapíši se do STAG, počet omezen)

Termín konání: 1. 6.- 5. 6. 2020

Vedoucí: doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

Exkurzní trasy:

1.6. (po)          Sraz: Hynkov restaurace

Trasa: z Hynkova směr Horka n/Moravou: CHKO Litovelské Pomoraví

(NPR Ramena řeky Moravy, PR Kenický, PR Panenský les, PP Daliboř)

(květena tvrdých luhů a nivních luk, problémy ochrany přírody: revitalizace, obnova lesů, management luk; ochrana biodiverzity – druhy chráněné, ohrožené, expanzivní, invazivní)

(Olomouc Tržnice 11 05, Hynkov 11 34, z Horka n/Moravou autobus 20 (17 14,17 40, 18 10)

 

2.6. (út)           Sraz: na parkovišti u jezera Poděbrady v 13:00

Trasa: CHKO Litovelské Pomoraví PR Plané loučky

(květena nivních luk a jasanovo-olšového luhu; management luk, meliorace; ochrana biodiverzity – druhy chráněné, ohrožené, expanzivní, invazivní; zadržování vody v krajině

(z Olomouce např. od Tržnice autobusy 18 a 20)

 

3.6. (st):          Sraz: Litovel u autobusového nádraží

Trasa: CHKO Litovelské Pomoraví (NPR Vrapač, PR Hejtmanka a PR Templ)

(květena tvrdých a měkkých luhů, dubohabřin a nivních luk, problémy ochrany přírody: revitalizace, obnova lesů, management luk, meliorace, scelování polí, absence remízů, větrolamů; ochrana biodiverzity – druhy chráněné, ohrožené, expanzivní, invazivní)

(Olomouc – autobus. nádraží 8 00 – Litovel 8 45, zpět 14 50 (15 05), Olomouc 15 15 (15 44)

 

4.6. (čt):          Sraz: v Hoštejně na vlakovém nádraží

Trasa: přírodním parkem Březná okolo Moravské Sázavy k soutoku Březné a údolím směrem k Drozdovské pile

(meandrující tok s pobřežními porosty, nivní louky, přirozené bukové i nepůvodní smrkové porosty na svazích, ochranářsky významné druhy, ochrana biodiverzity)

(Olomouc 8 33 do Zábřehu, odtud 9 17 – 9 24; zpět vlak 15 00, Olomouc 15 51)

 

5.6. (pá):        Sraz: Mladeč náměstí

Trasa: CHKO Litovelské Pomoraví (PP Třesín, NPP Podkova)

naučná stezka: krasové jevy, mimořádná biotopová a druhová diverzita – dubohabřiny, bučiny, suťové lesy, měkký luh, skalní výchozy, jeskyně, vlhké louky; ochranářsky významné druhy (druhy chráněné, ohrožené, expanzivní, invazivní), ochrana biodiverzity

(Olomouc: bus 8 30 – Litovel 9 16, odtud 9 22 do Mladče nám. 9 41, zpět: 15 00 přes Litovel, Olomouc 15 44)

 

Jízdenky na vlakové či autobusové spoje si kupuje každý sám!

Vezměte s sebou:

  • dobré terénní vybavení (exkurze se koná za každého počasí, místy se budeme pohybovat v bažinatém terénu!)
  • jídlo a pití na I. den s sebou
  • psací potřeby, příp. lupa
  • občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny

 

Požadavky k udělení zápočtu: aktivní účast a předložené protokoly na vysokoškolské úrovni

 

Olomouc 18.5.2020                                       doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

 

 

 

 

 

Termín exkurze BTPEQ, PNPE@

Exkurze v rámci předmětu:

 

Terénní praktikum z entomologie – BTPEQ, PNPE@

 

se uskuteční dne  – 19. června 2020

 


  1. 6. 2020 Místo exkurze: Pouzdřanská step

Sraz: Olomouc hlavní nádraží, 7:00 hod.

Odjezd: 7:06 hod.

Návrat: 18:49 hod.

 

Rozpis dopravy:

Olomouc hl.n.             7.06 vlak

Brno hl.n.                    8.42 (příjezd)

Brno hl.n.                    9.10 vlak (odjezd)

Pouzdřany                   9.45

Návrat:                       18:49 hod.

 

Milada Bocáková