Home » Articles posted by Monika Morris

Monika Morris

KPŘ/BKPĚQ: Vyúčtování Kurzu pěstitelských prací 2018/2019

Vážení studenti,

žádám ty z vás, kteří si doposud nevyzvedli přeplatek z Kurzu pěstitelských prací (29. 4. – 3. 5. 2019), aby se neprodleně dostavili k převzetí příslušné částky k dr. Morris (pracovna 3.05; úterý 9:45-10:30). Termín vyúčtování nejlépe do 1. 11. 2019.

Děkuji!

Monika Morris

KPŘ/MDIKQ: 26. 9. 2019

Prosím všechny studenty o účast na příslušném semináři, kde mj. proběhne INSTRUKTÁŽ K SOUVISLÉ ODBORNÉ PRAXI KPG/PX2Q.

Monika Morris

KPG/PX2Q, KPG/KPX2Q: Souvislá odborná praxe 2 2019/2020 KPŘ, PdF UP

Souvislá odborná praxe z Přírodopisu/Environmentální výchovy je realizována ve spolupráci se Střediskem pedagogických a odborných praxí (SPOP). Katedra biologie (KPŘ) garantuje odbornou stránku praxí, SPOP zajišťuje praxe z organizačního hlediska, zejména odpovídá za rozmístění studentů na jednotlivé školy (dotazy a žádosti studenti směřují na pracovníky střediska).

Studenti denního i kombinovaného studia jsou především povinni se pečlivě seznámit s obecnými pokyny a metodickými materiály dostupnými na stránkách SPOP a řídit se jimi (https://www.pdf.upol.cz/student/praxe/).

Specifické dotazy týkající se Souvislé odborné praxe 2 z Přírodopisu/Environmentální výchovy zodpovídá Mgr. Monika Morris, Ph.D., (metodik KPŘ, kontakt: Purkrabská 2, Olomouc, 779 00, monika.morris@upol.cz, 585 635 180).

Pokyny pro úspěšné zakončení předmětu (KPŘ):

Denní studium

 • Pro studenty, kteří si předmět zapisují pod zkratkou KPG/PX2Q, platí časový harmonogram Souvislé odborné praxe 2 daný SPOP!
 • Studenti jsou v rámci praxe povinni vykonat minimálně 3 náslechy a 17 výstupů z Přírodopisu.
 • Po dohodě s cvičným učitelem (je-li to možné) se student snaží rozložit výuku do různých ročníků, tj. 6. – 9. ročník.
 • Praxi nelze zkracovat tím, že příslušný počet náslechů a výstupů student zrealizuje během jednoho nebo dvou týdnů.
 • Výuka studenta během praxe by měla být za oba aprobační předměty rovnoměrně rozložena, výstupy z obou předmětů by se měly střídat. Není vhodné, aby student odučil nejprve jeden předmět a v druhé půli praxe předmět druhý.
 • Kompletní rozvrh vyučovacích hodin student doručí Morris nejpozději třetí den praxe! Nedodá-li student rozvrh včas, není možné výuku počítat.
 • Student je rovněž povinen neprodleně nahlásit na KPŘ jakoukoli změnu v rozvrhu, která během praxe nastane (nejlépe emailem viz výše uvedený kontakt, případně na sekretariát katedry pazdirkova@upol.cz, tel: 585 635 181).
 • Dojde-li ze strany studenta k zásadnímu porušení pokynů (neodevzdání rozvrhu, nevčasné a nedostatečné plnění povinností, nekvalitní příprava na výuku apod.), není možné udělit zápočet.
 • Pro udělení zápočtu student dokládá na KPŘ (dr. Morris) Výkaz pedagogické praxe zahrnující přehled realizovaných náslechů a výstupů spolu s hodnocením a Portfolio (dle požadavků SPOP – viz Souvislá pedagogická praxe 2). Vše opatřeno razítkem školy a podpisem příslušného cvičného učitele.
 • K dílčímu zápočtu (pohovor, reflexe praxe) se student dostaví osobně s výše uvedenými vytištěnými dokumenty, které následně zašle v elektronické podobě dr. Morris (monika.morris@upol.cz).
 • Zápočet ze Souvislé odborné praxe 2 bude udělen až na základě úspěšného splnění dílčích požadavků jednotlivých kateder (do STAGu vkládá doc. Marcela Musilová).

Kombinované studium

 • Studenti kombinovaného studia, kteří si předmět zapisují pod zkratkou KPG/KPX2Q, si praxi domlouvají individuálně dle svých časových možností, avšak tak, aby byl naplněn požadovaný počet minimálně 3 náslechů a 17 výstupůz Přírodopisu (viz výše).
 • Pro udělení zápočtu student dokládá na KPŘ(dr. Morris) Výkaz pedagogické praxe zahrnující přehled realizovaných náslechů a výstupů spolu s hodnocením a Portfolio (dle požadavků SPOP – viz Souvislá pedagogická praxe 2). Vše opatřeno razítkem školy a podpisem příslušného cvičného učitele.
 • K dílčímu zápočtu (pohovor, reflexe praxe) se student dostaví osobně s výše uvedenými vytištěnými dokumenty, které následně zašle v elektronické podobě Morris (monika.morris@upol.cz).
 • Zápočet ze Souvislé odborné praxe 2 bude udělen až na základě úspěšného splnění dílčích požadavků jednotlivých kateder (do STAGu vkládá doc. Marcela Musilová).

Upozornění:

Studenti, kteří mají v kombinaci Speciální pedagogiku či Muzejní pedagogiku (příp. jiné neučitelské obory) a  Souvislou odbornou praxi vykonávají pouze v jednom akademickém roce, jsou povinni z Přírodopisu vykonat minimálně 10 náslechů a 27 výstupů (jako součet požadovaného rozsahu za obě odborné praxe).

Monika Morris: konzultační hodiny ZS 2019/2020

Období 1. 9. 2019 – 22. 9. 2019: čtvrtek 14:00 – 14:45 hod

Období 23. 9. 2019 – 20. 12. 2019 (výuka): úterý 09:45 – 10:30 hod

Informace

Vážení studenti,

zítra 11. 4. 2019 se ruší výuka předmětu Globální problémy Země (KPŘ/AGPZ, BGPZQ, MKPPQ). Odpolední zkouška (KPŘ/MKPPQ) proběhne dle plánu od 14 hod.

Děkuji za pochopení.

Monika Morris

PONDĚLÍ 8. 4. 2019 EXKUR/MXKUQ: EXKURZE K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI (2)

Celková platba exkurze k udržitelnému rozvoji dne 8. 4. 2019 včetně zpáteční vlakové jízdenky (RegioJet):

Studenti s nahlášenou slevou jízdného: 261,- (vstupné + doprava)

Studenti bez slevy na jízdném: 358,- (vstupné + doprava)

Příslušnou částku je nezbytné uhradit osobně dr. Morris do 15. 3. 2019 do 14 hod. O provedené platbě bude vystaven příjmový doklad.

Zápočet z didaktiky KPŘ/KDIKQ, KDIK

Vážení studenti,

vzhledem k tomu, že nemohu garantovat svou přítomnost na pracovišti dne 8. 3. 2019 (10:00), realizace zápočtu z didaktiky je nejistá. Z uvedeného důvodu mi buď v poště na katedře zanechejte příslušné materiály, nebo se zapište do STAGu na náhradní termín.

Děkuji za pochopení.

Monika Morris

PONDĚLÍ 8. 4. 2019 EXKUR/MXKUQ: EXKURZE K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI (2)

Hornické muzeum Landek Park v Ostravě, Dolní oblast Vítkovice

Program:

7:45                         sraz v hale na hl. n. v Olomouci

8:02                       odjezd RegioJet RJ 1001

10:00-12:00          Landek Park, Velký okruh, vstupné: 110,-

14:00.15:45          Dolní Vítkovice, Vysokopecní okruh, vstupné: 120,-

16:45                     odjezd RegioJet RJ 1016

17:47                 předpokládaný návrat do Olomouce na hl. n., ukončení exkurze

Platba:

Cena exkurze zahrnuje vstupné (110,-+120,-) a vlakové jízdné. Pro účastníky bude zakoupena hromadná vlaková jízdenka. Studenti, kteří vlastní slevový průkaz na cenu jízdného, nahlásí tuto skutečnost dr. Morris (emailem) nejpozději do 28. 2. 2019 do 14 hod. V opačném případě hradí plné jízdné!!

Platbu exkurze (částka bude upřesněna dle cen jízdného) je nezbytné uhradit osobně dr. Morris nejpozději do 15. 3. 2019 do 14 hod. O provedené platbě bude vystaven příjmový doklad.

S sebou:

Pohodlné a teplé terénní oblečení a obuv odpovídající ročnímu období a náročnému terénu. Počítejte s pohybem v podzemí, na roštech, případně s prašným nebo kluzkým povrchem.

Nezapomeňte na dostatečnou zásobu tekutin (nealkoholických), svačinu (možnost oběda v restauraci), zápisník.

Dále nezapomeňte doklady na slevu jízdného a studentský průkaz!

Upozornění:

K získání zápočtu je nutná 100% účast na všech exkurzních dnech (neúčast nelze nahradit)!

 

Mgr. Monika Morris, Ph.D. (monika.morris@upol.cz), Ing. Pavlína Škardová, Ph.D. (pavlina.skardova@upol.cz)

Vyúčtování Exkurze k udržitelnému rozvoji (12. 10. 2018)

Přeplatek jednodenního výjezdu v rámci uvedené exkurze ve výši 141 Kč/os je k vyzvednutí u dr. Morris (prezenční studium) a dr. Nyklové-Ondrové (kombinované studium). Příslušnou finanční částku je nutné převzít osobně proti podpisu.

 

KPŘ/AOE, BEKQ, BEKOQ: Odpadová olympiáda 2018

Organizace ekoakce na téma „odpady“ zahrnuje návrh obsahové náplně deseti stanovišť soutěžní stezky, včetně realizace aktivit zaměřených na třídění odpadu, plasty, papír, sklo, organický odpad, nebezpečný odpad, kovy, využití obalů, ekoznačky a obaly. Cílová skupina: žáci 4. – 6. ročníků ZŠ.

Termín konání: středa 17. 10. 2018.

Sraz: DDM Olomouc, 7:45 hod.

S sebou: pomůcky (informační materiály, poutače, kostýmy, apod.), pohodlné a teplé oblečení a obuv odpovídající ročnímu období, svačinu.