Home » Articles posted by Marcela Pazdírková

Marcela Pazdírková

INFORMACE STUDENTŮM

PROGRAM KOMPLEXNÍCH CVIČENÍ V TERÉNU 2020

Šárka Hladilová & Markéta Nyklová-Ondrová & Eva Jahodářová

Pondělí 8. 6. 2020 Haná: Čechy pod Kosířem, Kosíř

· Odjezd autobusem (780439 30) do Čech pod Kosířem v 8:00 ze zastávky Olomouc autobusové nádraží, příjezd do Čech pod Kosířem- sokolovna v 8:42.

· Pěší exkurze po zdejším zámeckém areálu, dále přes Velký a Malý Kosíř do Slatinic (cca 6–7 km); návrat do Olomouce linkovým autobusem

· zámecký areál Čechy pod Kosířem: „Na ploše více než 20 ha, pod působivou kulisou nejvyššího vrcholku Hané, Velkého Kosíře (442 m n. m.), roste přes dvě stě druhů jehličnatých a listnatých stromů a keřů. Souvislé zalesněné plochy tu a tam přeruší krásně udržovaná louka, cesta či stezka. Úžasnou kulisu tvoří také dva velké rybníky, kvákání žab a zpěv ptáčků. Prostě idylka…“ (http://www.spqo.cz/content/zamecky-park-v-cechach-pod-kosirem).

· Mánesův kraj: přírodní park Velký Kosíř – „Na západ od Slatinic se zvedá výběžek Bouzovské vrchoviny s vrcholem Velký Kosíř, humorně nazývaný „hanácké Mont Blank“. Je to zalesněné oblé pohoří na rozhraní Olomoucka a Prostějovska zvané Kosíř, který je opředen řadou pověstí a bájí“ (http://slatinice.webzdarma.cz/kosir.html).

· Malý Kosíř: „Vrchol Malého Kosíře a přilehlé svahy se suchomilnou vegetací vytváří cenné biocentrum v zemědělské krajině u Slatinic na Hané. V minulosti byla lokalita využívaná jako sady, pastvina a ve vrcholové části s výstupy skal se lámal kámen pro stavební činnost. Všechny tyto aktivity měly velký vliv na celkový ráz území“ (http://www.sagittaria.cz/cs/prirodni-rezervace-maly-kosir).

Úterý 9. 6. 2020 Haná: Mladečský kras

· Odjezd autobusem z Olomouckého autobusového nádraží v 8:30 (890302 22) do Litovle zastávka Palackého (9:16), odtud odjezd autobusem (890307 17) v 9:22 do Mladeč náměstí, příjezd v 9:41

· Pěší exkurze po Mladečském krasu a přes lužní lesy v okolí; návrat do Olomouce linkovým autobusem

· vrch Třesín: „Třesín je krasový vrch v těsné blízkosti obce Mladeč v CHKO Litovelské Pomoraví. Jedná se o návrší tvořené devonskými vápenci s řadou krasových útvarů včetně jeskyní. Veřejnosti přístupné jsou Mladečské jeskyně, které tvoří složitý labyrint puklinových chodeb a řícených dómů a jsou významným archeologickým a paleontologickým nalezištěm. Pro celé území je typická teplomilná vegetace vápenců a skladba lesa, který tvoří teplé dubohabrové háje a bukové doubravy. Pestrost území dotváří drobné stavby romantického areálu Lichtenštejnů, v němž můžeme vypozorovat určitou podobnost s mnohem známějším Lednicko-Valtickým areálem” (http://www.sagittaria.cz/cs/naucna-stezka-tresin).

· Mladečské jeskyně: „Prostupují vrchem Třesín (345 m n.m.) při západním okraji obce Mladeč a jsou největším jeskynním systémem Mladečského krasu. Představují převážně horizontální, velmi členitý labyrint chodeb, dómů a vysokých komínů s pozoruhodnou modelací stěn a stropů, s krápníkovou výzdobou a četnými blokovými závaly, několika strmými chodbami zasahují až pod hladinu podzemní vody. Patří mezi archeologické lokality světového významu, jsou patrně nejstarším, největším a nejsevernějším sídlištěm moderních lidí (kromaňonců) v Evropě, kteří zde prokazatelně žili již před více než 31 tisíci lety. Mají celkem 1 250 metrů chodeb a síní o výškovém rozpětí 30 metrů. Byly po pradávném zavalení vchodu znovu objeveny kolem roku 1826 při lámání kamene, od přelomu 19. a 20. století jsou zpřístupněny veřejnosti a od roku 1911 elektricky osvětleny. Návštěvní okruh je dlouhý 380 metrů s malou archeologickou expozicí; prohlídka trvá cca 40 minut. Teplota vzduchu je 8 °C, průměrná relativní vlhkost 95 %“ (https://www.caves.cz/jeskyne/mladecske-jeskyne/o-jeskyni).

Středa 10. 6. 2020 Valašsko: Rožnov pod Radhoštěm

· Odjezd z hlavního nádraží v Olomouci v 7:51 vlakem (Ex 121 Valašský expres) do Valašského Meziříčí (8:51), zde přestup na osobní vlak (Os 3907) v 9:11 směr Rožnov pod Radhoštěm, příjezd v 9:31, návrat do Olomouce vlakem

· Zde exkurze po skanzenu – „Valašském muzeu v přírodě“ (Dřevěné městečko, Mlýnská dolina, Valašská dědina)

· Valašské muzeum v přírodě: „V současné době je Rožnov proslaven především Valašským muzeem v přírodě, které je tvořeno souborem dřevěných lidových staveb přenesených z valašského regionu do prostředí městského parku (Dřevěné městečko) a na přilehlou stráň (Valašská dědina a Mlýnská dolina). Dvě posledně jmenované části tvoří živé muzeum. Technické vodní stavby, mlýn, pila a hamr jsou v provozu, na políčkách Valašské dědiny se pěstují tradiční plodiny, obyvatelé chovají drůbež a dobytek“ (http://www.visitroznov.cz/valasske-muzeum-v-prirode-v-roznove-pod-radhostem/ds-1011).

Další informace k exkurzi

· Exkurze se mohou zúčastnit pouze osoby, které v daném čase nemají nařízeno karanténní opatření, osoby bez projevů virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu, apod.). Tuto skutečnost studenti doloží vedoucím exkurze čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

· Dále jsou studenti povinni si sebou vzít roušky či jiné ochranné pomůcky, kterými si zakryjí nos a ústa; také desinfekci na ruce.

· V případě potřeby léky (alergie, astma atd.).

· Blok a psací potřeby

· Rovněž je vítáno, pokud si sebou vezmete epruvety, síťky na lovení vodních bezobratlých (akvaristické síťky, cedník), entomologické pinzety, lupy, dalekohled, případně si stáhněte aplikaci k určování ptáků, bezobratlých, rostlin atd.

· Finance: cestovné za hromadnou dopravu si hradí každý účastník sám. Dále je třeba mít připraveny peníze na úhradu vstupného (skanzen v Rožnově p. Radhoštěm: 200 Kč; Mladečské jeskyně: 120 Kč; příp. zámek v Čechách p. Kosířem: 90 Kč).

· Vybavení: přiměřené terénní oblečení a obuv (náročnost terénu odhadněte z informací v programu) – bude se relativně hodně chodit, nutná je dobrá terénní obuv a kvalitní pláštěnka, případně i pokrývka hlavy či opalovací krém, studentský průkaz (ISIC) kvůli možnostem uplatnit slevy na vstupné; jídlo a dostatek pití atp.

· Udělení zápočtu: podmínkou je účast na exkurzích a aktivita během celé exkurzi a při závěrečné diskusi.

· Změna programu vyhrazena (zejména v souvislosti s vývojem počasí) – sledujte tedy, prosíme, v době exkurzí aktuality na stránkách Katedry biologie. · Kontakt na vedoucí: Šárka Hladilová (e-mail: sarka.hladilova@upol.cz), Markéta Nyklová-Ondrová (e-mail: ondrova.marketa@seznam.cz), Eva Jahodářová (e-mail: eva.jahodarova@upol.cz)

INFORMACE STUDENTŮM

Terénní praxe z péče o krajinu a přírodu

  1. roč. Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor: KPŘ/ATPX

AKTP (studenti si vyberou 1 den z nabízeného programu, zapíši se do STAG, počet omezen)

Termín konání: 1. 6.- 5. 6. 2020

Vedoucí: doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

Exkurzní trasy:

1.6. (po)          Sraz: Hynkov restaurace

Trasa: z Hynkova směr Horka n/Moravou: CHKO Litovelské Pomoraví

(NPR Ramena řeky Moravy, PR Kenický, PR Panenský les, PP Daliboř)

(květena tvrdých luhů a nivních luk, problémy ochrany přírody: revitalizace, obnova lesů, management luk; ochrana biodiverzity – druhy chráněné, ohrožené, expanzivní, invazivní)

(Olomouc Tržnice 11 05, Hynkov 11 34, z Horka n/Moravou autobus 20 (17 14,17 40, 18 10)

 

2.6. (út)           Sraz: na parkovišti u jezera Poděbrady v 13:00

Trasa: CHKO Litovelské Pomoraví PR Plané loučky

(květena nivních luk a jasanovo-olšového luhu; management luk, meliorace; ochrana biodiverzity – druhy chráněné, ohrožené, expanzivní, invazivní; zadržování vody v krajině

(z Olomouce např. od Tržnice autobusy 18 a 20)

 

3.6. (st):          Sraz: Litovel u autobusového nádraží

Trasa: CHKO Litovelské Pomoraví (NPR Vrapač, PR Hejtmanka a PR Templ)

(květena tvrdých a měkkých luhů, dubohabřin a nivních luk, problémy ochrany přírody: revitalizace, obnova lesů, management luk, meliorace, scelování polí, absence remízů, větrolamů; ochrana biodiverzity – druhy chráněné, ohrožené, expanzivní, invazivní)

(Olomouc – autobus. nádraží 8 00 – Litovel 8 45, zpět 14 50 (15 05), Olomouc 15 15 (15 44)

 

4.6. (čt):          Sraz: v Hoštejně na vlakovém nádraží

Trasa: přírodním parkem Březná okolo Moravské Sázavy k soutoku Březné a údolím směrem k Drozdovské pile

(meandrující tok s pobřežními porosty, nivní louky, přirozené bukové i nepůvodní smrkové porosty na svazích, ochranářsky významné druhy, ochrana biodiverzity)

(Olomouc 8 33 do Zábřehu, odtud 9 17 – 9 24; zpět vlak 15 00, Olomouc 15 51)

 

5.6. (pá):        Sraz: Mladeč náměstí

Trasa: CHKO Litovelské Pomoraví (PP Třesín, NPP Podkova)

naučná stezka: krasové jevy, mimořádná biotopová a druhová diverzita – dubohabřiny, bučiny, suťové lesy, měkký luh, skalní výchozy, jeskyně, vlhké louky; ochranářsky významné druhy (druhy chráněné, ohrožené, expanzivní, invazivní), ochrana biodiverzity

(Olomouc: bus 8 30 – Litovel 9 16, odtud 9 22 do Mladče nám. 9 41, zpět: 15 00 přes Litovel, Olomouc 15 44)

 

Jízdenky na vlakové či autobusové spoje si kupuje každý sám!

Vezměte s sebou:

  • dobré terénní vybavení (exkurze se koná za každého počasí, místy se budeme pohybovat v bažinatém terénu!)
  • jídlo a pití na I. den s sebou
  • psací potřeby, příp. lupa
  • občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny

 

Požadavky k udělení zápočtu: aktivní účast a předložené protokoly na vysokoškolské úrovni

 

Olomouc 18.5.2020                                       doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

 

 

 

 

 

INFORMACE STUDENTŮM – ZRUŠENÍ KONTAKTNÍ VÝUKY 11.3. -22.3.2020

Vážené studentky, vážení studenti

v souvislosti s dočasným zrušením kontaktní výuky od 11. 3. – 22.3. 2020 budete o alternativních formách výuky a studia v tomto období u předmětů garantovaných katedrou biologie PdF UP individuálně elektronicky  informováni jednotlivými vyučujícími.

Další případné informace budou též dostupné na webových stránkách Katedry biologie.

Martin Jáč, vedoucí KPŘ

 

„Exkurze k udržitelnému rozvoji – pátek 6. března 2020″

Vážené studentky, vážení studenti,

v pátek 6. 3. 2020 proběhne exkurze k udržitelnému rozvoji (KPŘ/EXKUR, EXKUQ a MXKUQ) v zastoupení pod vedením dr. Evy Jahodářové.
Všechny ostatní propozice k exkurzi a její program zveřejněný na webu katedry zůstávají v platnosti.

Písemné zkoušky dr. Jahodářové proběhnou v zastoupení přesně dle údajů v systému IS STAG (= zkoušky se neruší, ani se nemění jejich čas apod.).
Martin Jáč, vedoucí KPŘ

„Konzultační hodiny dr. Morris“

Vážené studentky, vážení studenti,

konzultační hodiny dr. Morris se ruší do odvolání. V případě potřeby se prosím obracejte na vedení katedry.
.
Rozvrhovaná výuka v prezenčním i kombinovaném studiu bude v plném rozsahu probíhat v zastoupení dle stanoveného rozvrhu.
Martin Jáč, vedoucí KPŘ

Upozornění studentům EKOL – praxe

Vážené studentky, vážení studenti,

po 2 letech zveřejnění nabídky všem studentům oboru Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor 2. a 3. ročníku s nabídkou možnosti financování odborné praxe v rámci projektu EnviTrio na správách CHKO v příhraniční oblasti s Polskem byla povolená kvóta studentů vyčerpaná ke dni 17.2.2020.

Počet studentů již skutečně nejde v rámci projektu navýšit. Studenti také byli osobně informováni, že počet hrazených praxí je omezen.

Pro r. 2020 lze uskutečnit praxi za zvýhodněných podmínek (zadarmo inspekční pokoje pro 2 osoby) v CHKO Orlické hory a Jeseník (v omezeném počtu), další lze bez ubytování zdarma realizovat v CHKO Broumovsko či Beskydy (vše v omezeném počtu).

Pokud student nechce z důvodu (např. vzdálenosti) v příhraničí praxi vykonávat, vybere si ve svém okolí odpovídající organizaci či podnik blízký studijnímu oboru (na dalších správách CHKO, NP, AOPK ČR, na referátech ŽP krajů, okresů atd.).

Při nejasnostech se schválením Vámi zvolené praxe se obracejte s dotazy na doc. Jitku Málkovou CSc. nebo Mgr. Kateřinu Sklenářovou Ph.D.

Děkujeme za pochopení.

doc. Jitka Málková CSc.

INFORMACE STUDENTŮM Kpř/AKTP

Terénní praxe z péče o krajinu a přírodu

(1. roč. KPŘ/AKPP, Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor)

Komu se skutečně z vážných důvodů nehodí termín 24.4.2020, nabízím připojit se ke třem studentům denního studia stejného předmětu v níže uvedených dnech:

Termín konání: 14. 4.2019 -16. 4.2019

Vedoucí: doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

Exkurzní trasy:

14.4. (út): sraz Litovel u autobus. nádraží

trasa: CHKO Litovelské Pomoraví (NPR Vrapač, PR Hejtmanka a PR Templ)

(jarní květena tvrdých luhů, dubohabřin a nivních luk, problémy ochrany přírody, revitalizace, obnova lesů, management luk, meliorace, scelování polí, absence remízů, větrolamů)

(Olomouc – autobus. nádraží 8 00 – Litovel 8 45, zpět 14 50 (15 05), Olomouc 15 15 či 15 44

15.4. (st): Mladeč (CHU Třesín)

naučná stezka: krasové jevy, mimořádná biotopová a druhová diverzita – dubohabřiny, bučiny, suťové lesy, měkký luh, skalní výchozy, jeskyně, ochranářsky významné druhy (chráněné, ohrožené, expanzivní, invazivní), ochrana biodiverzity

(Olomouc: bus 8 30 – Litovel 9 16, odtud 9 22 do Mladče nám. 9 41, zpět: 15 00 přes Litovel, Olomouc 15 44)

16.4. (po): sraz v Hoštejně na vlakovém nádraží: 9 24 hod

trasa: přírodním parkem Březná okolo Moravské Sázavy k soutoku Březné a podél Březné údolím

(meandrující tok s pobřežními porosty, nivní louky, přirozené bukové i nepůvodní smrkové porosty na svazích, ochranářsky významné druhy, ochrana biodiverzity)

(8 50 RegioJet do Zábřehu, odtud osobák 913 – 9 24; zpět 14 59, Olomouc 15 51)

18.2. 2020 Jitka Málková

EXKURZE K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI 28.2.2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v pátek 28. 2. 2020 proběhne exkurze k udržitelnému rozvoji (KPŘ/EXKUR, EXKUQ a MXKUQ) v zastoupení pod vedením dr. Nyklové Ondrové.
Všechny ostatní propozice k exkurzi a její program zveřejněné na webu katedry zůstávají v platnosti.
Martin Jáč, vedoucí KPŘ

 

KONZULTAČNÍ HODINY DR.MORRIS

Vážené studentky, vážení studenti,

ve dnech 18. a 25. února se ruší konzultační hodiny dr. Morris.
Rozvrhovaná výuka v prezenčním i kombinovaném studiu bude v plném rozsahu probíhat v zastoupení dle stanoveného rozvrhu.
Martin Jáč, vedoucí KPŘ

INFORMACE STUDENTŮM

Terénní praxe z péče o krajinu a přírodu

(1. roč. KPŘ/AKTP, Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor)

Termín konání: 24.4.2019

Vedoucí: doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

Sraz studentů: Litovel u autobusového nádraží v 8 45

Trasa: CHKO Litovelské Pomoraví (NPR Vrapač, PR Hejtmanka a PR Templ)

Obsah: jarní květena tvrdých luhů, dubohabřin a nivních luk, problémy ochrany přírody, revitalizace toku, obnova lesů, management luk, meliorace, scelování polí, absence remízů, větrolamů, ochranářsky významné druhy (chráněné, ohrožené, expanzivní, invazivní), ochrana biodivrzity

Požadavky k udělení zápočtu: předložené protokoly na vysokoškolské úrovni

(Olomouc – autobus. nádraží 8 00 – Litovel 8 45, zpět 14 50 (15 05), Olomouc 15 15 či 15 44

pokud pojedete auty, já budu parkovat před Teskem

Jízdenky na vlakové či autobusové spoje si kupuje každý sám!

Vezměte s sebou:

· dobré terénní vybavení (exkurze se koná za každého počasí, místy se budeme pohybovat v bažinatém terénu!)

· jídlo a pití na I. den s sebou

· psací potřeby, příp. lupa

· občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny

Požadavky k udělení zápočtu: předložené protokoly na vysokoškolské úrovni

Vypsaný termín ve STAG 3.4. je posunut vzhledem k vývoji vegetace.

Pokud se někomu termín nehodí, napište mně, nabídnu termíny s denními studenty od 14. do 16.4.

Olomouc 18.2.2020 doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.