Home » Katedra biologie » Pracovníci » doc. RNDr. Jitka MÁLKOVÁ, CSc.

doc. RNDr. Jitka MÁLKOVÁ, CSc.

Tel.: 585 635 188
e-mail: jitka.malkova@upol.cz


Vzdělání
1994: doc. – PřF UK Praha v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí
1991: CSc. – PřF UK Praha v oboru Ekologie
1979: RNDr. – PřF UK Praha v oboru: Botanica – plantarum taxonomia
1978: Mgr. – PřF UK Praha: Biologie – chemie (učitelství pro školy 2. cyklu)

Zaměstnání
1978 – 1980: botanik, ekolog v Krajském muzeu VČ Pardubice souběžně externí středoškolská učitelka na Gymnáziu Par¬dubice a SOU v Dolní Rovni
1980 – 1981: středoškolská učitelka na Gymnáziu v Přelouči (zástup za mateřskou)
1981 – 2013: Pedagogická fakulta, později Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové (katedra biologie, odborná asistentka, od r. 1994 docentka zajišťující botanické a ekologické disciplíny a ŽP)
1995 – 2007: Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice (katedra OŽP, externí docentka, školitel doktorandů, Fakulta zdravotních studií, přednášky biologie)
2015 – dosud: Pedagogická fakulta UP v Olomouci, katedra biologie, docent ekologie

Odborné zaměření
geobotanika, monitoring EVL a naturových druhů, studium synantropizace vegetace u turistických center a cest, monitoring a management ochranářsky významných cévnatých druhů rostlin, studium sukcese, vliv turistiky na vegetaci a půdu, NATURA 2000

Pedagogická činnost/Výuka
Biologie ochrany přírody (WBOPR)
Botanická cvičení v terénu (BBOTC/B)
Chráněná území v ČR a ve světě (ACHU, AKCHU)
Ekologie krajiny a ekosystémové služby (ANEK, BEKO/AE)
Ochrana ŽP (AKOP, KOŽP,MOŽP/BO, KOPEV)
Cvičení v terénu komplexní (KCVK)
Úvod do biologie (AUB1)
Základy zemědělství a lesnictví (BZZLE/AZ)

Aktivity na UHK
Vedoucí více jak 130 diplomových a 25 bakalářských prací
Garant bakalářského studia biologie ve vzdělávání
Garant a autor modulu nepovinné státní zkoušky z Ekologie a environmentalistiky pro učitele
Člen akademického senátu UHK v r. 2012 – 2013
Předseda zkušební komise při státních závěrečných zkouškách (více jak 20 let)
Garant, autor modulu a hlavní vyučující spec. studia Koordinátor EVVO, platnost do r. 2017
Garant zahraničních stáží studentů i vyučujících na Katedře biologie PřF UHK

Zahraniční stáže
Finsko 2000: NP Pyhätunturi – výzkum synantropizace v rámci projektu AQUA TEMPUS
Slovensko 2005 – 2013: v rámci ERASMU na FPV UKF každoročně přednášky a exkurze
Slovinsko 2011: lektor 10denní přírodovědné zahraniční exkurze pro studenty Ped Fak MU v rámci ESF
Slovensko 2011 – 2012: Višegradský projekt s FPV UKF
Finsko, Norsko a Švédsko 2012: výzkum tundrových ekosystémů a porovnání s tundrou v KRNAP od projektu ESF Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody na Univerzitě v Olomouci (18 dní)
Slovinsko 2013: lektor dvou 8 denních přírodovědných zahraničních exkurzí pro učitele Jihomoravského kraje, projekt ESF od Česko-slovinské společnosti
Polsko (2013): S Katedrou botaniky Uniwerzitetu Wroclawskiego Monitoring naturového druhu Pedicularis sudetica v rámci odborné stáže (Projekt OP VK „Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK“)

Řešené projekty
cca 50 projektů:
odborných: cca 10 od MŽP ČR (jednoleté až pětileté, z nich 2 VaV: Ovlivnění tundrových geobiocenóz Krkonoš vysokohorským zalesňováním – řešitel: Vegetační dynamika v mladých a dospělých porostech kleče horské v hřebenových partiích V Krkonoš; Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry – řešitel: Vyhodnocení klíčivostí travních dominant tundrových ekosystémů KRNAP;
cca 10 od AOPK ČR Praha;
1 tříletý od MH ČR;
6 od Správy KRNAP;
nositel interních grantů specifického výzkumu na UHK (každoročně od 2005 – 2013)
spoluřešitel 2 projektů na Katedře OŽP FCHT UPce
(obsahově odborné projekty zaměřeny na studium synantropizace vegetace u turistických center a cest, monitoring a management ochranářsky významných cévnatých druhů rostlin aj.)

vzdělávacích:
nositel projektů:
2006 – 2011 Tři projekty akreditované MŠMT ČR v rozsahu 30, 36 a 60 hodin ke zvyšování ekogramotnosti učitelů biologie, nebiologů a veřejnosti
pět projektů FRVŠ k zavádění či inovaci předmětů botanických a ekologických disciplín

spoluřešitel projektů:
1999 – 2001 AQUA TEMPUS Škola za živé Labe (udělena zlatá medaile z Bruselu)
2009 – 2010 Višegradský projekt pro inovaci vzdělávání studentů PřF UHK a FPV UKF
projekty ESF v posledních 4 letech:
Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody na Univerzitě v Olomouci (2011 – 2013); v r. 2013 vedoucí šestidenního workshopu pro studenty VŠ v chráněných územích J Moravy
Projekt OP VK „Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK (2012 – 2014)
Projekt Vzájemným učením – cool pedagog 21. století (CZ.1.07/1.3.00/51.0007), který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR (2013 – 2015)
Spoluřešitel didaktických projektů PřF UK (2014), Katedry OŽP Upce atd.

Publikace
Vybrané publikace od r. 2009:
Málková, J. (2008): Vegetace ČR (I. díl Lesy ČR). – Gaudeamus UHK a Český výukový software Pachner, Praha. (vyšlo 2009) ve dvou úrovních odbornosti, přes 3 500 popsaných fotografií)
Málková, J. (2008): Propagace biologických, ekologických a environmentálních disciplín. – Sborník recenzovaných příspěvků „Možnosti motivace mládeže ke studiu přírodních věd“. – UP Olomouc, str. 91-106. (vyšlo 2009)
Málková, J. (2009): Elektronické výukové materiály k biologii a ekologii (interdisciplinárně, motivačně a hravě). – Zemědělská Pôlnohospodárska škola: roč. 71, 7: 4-5.
Málková, J. (2009): Vegetace ČR (II. díl Louky ČR). – Gaudeamus UHK a Český výukový software Pachner, Praha. (ve dvou úrovních odbornosti, přes 5 000 popsaných fotografií)
Málková, J. (2009): Celoživotní vzdělávání přírodovědných a environmentálních disciplín na katedře biologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. – In: Sandanusová, A. et Matějovičová, B.: Celoživotní vzdělávání učitelů. – Brno: Tribun EU, EDUCO 7: 98-103.
Málková, J. (2009): Krkonoše a Podkrkonoší (modelová oblast rozmanitosti krajiny a jejich biotopů). – In: Pucherová, Z. et Vanková, V. (eds.): Problémy ochrany a využívania krajiny (teórie, metódy a aplikácie). – Zborník recenzovaných vedeckých prác, Nitra: Združenie BIOSFÉRA, str. 247-254.
Málková, J. (2009): Interaktivní pomůcky pro zkvalitnění výchovy a vzdělávání v botanických, ekologických a environmentálních disciplínách. – In: Zbornik recenzovaných viedeckých zpráv z Medzin. vedeckej Konfer. PEPTO „Perspektice in Education process at universities with technical orientation in visegrad countries“, TechF Slov. Polnohohospod. univerzita, Nitra, str. 207-211.
Málková, J. et Jedličková, M. (2009): Vliv obhospodařování na druhové složení luk v Jahodově u Rychnova nad Kněžnou. – Orlické hory a Podorlicko, MGOH Rychnov nad Kněžnou, 15: 13-52. (vyšlo 2010)
Málková, J. (2010): Flóra a vegetace v okolí lomu v Javornici u Rychnova nad Kněžnou. – Orlické hory a Podorlicko, MGOH Rychnov nad Kněžnou 15: 13-52.
Málková, J. (2010): Odborné vzdělávání a výchova k ochraně druhové biodiverzity, jednoho z globálních problémů (nebezpečí invazivních druhů). – In: Dytrtová, R., Jordánová, B. et Sandanusová, A.: Dynamika institucionálního vzdělávání v kontextu přípravy učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. – Brno: Tribun EU, EDUCO 8: 105-113.
Málková, J. (2010): Badatelsky orientované vyučování jako výrazně aktivizující forma (v modelovém území Krkonoš a Podkrkonoší). – In: Dytrtová, R. et Sandanusová, A.: Pedagogická praxe. Brno: Tribun EU, EDUCO, 9: 129-135.
Málková, J. (2010): Příklady aktivizujících metod v teoretické a praktické výuce botanických a ekologických disciplín na PedF Univerzity v Hradci Králové. – In: Papáček, M.: Didaktika biologie v České republice a badatelsky orientované vyučování. DiBi2010. – Sborník příspěvků konference PedF JU České Budějovice, str. 111- 122.
Málková, J. (2010): Výuka a popularizace základních biotopů vegetace. – Ekologické štúdie EKOS, Bratislava: Slovenská ekologická spoločnosť, roč. 1, 1-2/2010: 92-103.
Málková, J. (2010): Popularizace vědy a výzkumu pro zvyšování ekogramotnosti všech věkových kategorií. – In: Dytrtová, R. et Sandanusová, A.: Popularizace vědy a výzkumu ve vzdělávání. – Brno: Tribun EU, EDUCO 9: 10-15.
Málková, J. (2010): Interaktivní pomůcky využívající požadavků moderní didaktiky biologie. – Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konaná 4.-5.11. Košice „Integrácia teórie a praxe didaktiky ako determinant kvality modernej školy“, UPJŠ Košice
Tisk: EQUILIBRIA, s.r.o., str. 350-353.
Málková, J. et Málek, K. (2010): Nové lokality a mikrolokality zvláště chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Ostrova u Lanškrouna. – Práce a studie, Vč. Sb. Přír., Pardubice, 17: 139-160.
Matějka, K. et Málková, J. (2010): Long– term dynamics of plant communities in subalpine and alpine zone of the Eastern Giant Mts. – Opera Corcont., Správa KRNAP Vrchlabí, 47: 123-138.
Králíček, I. et Málková, J. (2010): Příprava budoucích učitelů na katedře biologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (Pedagogická praxe a didaktika biologie). – In: Papáček, M.: Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. DiBi2010. – Sborník příspěvků konference PedF JU České Budějovice, s. 34-37.
Málková, J. (2011): Botanicky zajímavé porosty dubohabřin v okolí obcí Voleč, Chýšť, Dobřenice a Rohoznice v okrese Pardubice. – Práce a studie, Vč. Sb. Přír., Pardubice, 18: 91-112.
.Málková, J. (2011): Výsledky víceletých výzkumných aktivit v širším okolí lomu v Horním Lánově jako podklad pro management druhů a společenstev. – Ekologické štúdie EKOS. Bratislava: Slovenská ekologická spoločnosť, 12 str.
Málková, J. et Špatenková, I. (2011): Lokality Menyanthes trifoliata L. na české straně Krkonošského národního parku a v jeho ochranném pásmu. – Acta Musei Reginaehradecensis. Serie A, Scientiae naturales. – Hradec Králové: Muzeum východních Čech, str. 89-93.
Málková, J. et Špatenková, I. (2011): Rozšíření vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata L.) v Krkonoších. – Opera Corcontica 48: 1-26.
Vacek, S., Moucha P., Málková, J. et al. (2011): Péče o lesy v chráněných územích. – CZU PRha, 1054 str.
Málková, J. (2012): Implementace informačních technologií do výuky a evaluace přírodních věd na příkladu Vegetace ČR. – Journal of technology and information education, UP Olomouc.
Málková, J. (2012): Flóra a vegetace v Přírodním parku Les Včelný u Rychnova nad Kněžnou. – Práce a studie, Vč. Sb. Přír., Pardubice, 19: 125-174.
Málková, J. (2012): Vegetační charakteristika lesů ve ZCHÚ ČR. – In: Vacek, S., Moucha, P. et al.: Péče o lesy v chráněných územích. – ČZU Praha a MŽP ČR, str. 1002-1052.
Málková, J. (2012): Motivační elektronické učebnice Vegetace České republiky. – In: Machar, I. et al.: Vzdělávání v ochraně přírody a krajiny, monografie, str. 83-90.
Málková, J. (2012): Odborné vzdělávání a výchova k ochraně druhové biodiverzity, jednoho z globálních problémů (nebezpečí invazivních druhů). – Praha: ČZU, EDUCO 9: 105-113.
Málková, J. (2013): Interdisciplinar cognition of the Giant Mts. (Implementation of information technologies into education). – JTIE, roč. 5, 2: 83-91.
Málková, J. (2013): Interdisciplinar cognition of tthe Giant Mts. (Implementation of information technologies into education). – In: Břehovský, J., Novotný, J. et Zukerstein, J. [eds.]: Současné trendy v oblasti popularizace technického vzdělávání na základních, středních a vysokých školách. – Vydal UJEP v Ústí nad Labem, str. 90-99.
Málková, J. et Prajsová, E. (2013): Flóra a vegetace ve významném krajinném prvku Bažantnice u dvora Karolín u Rychnova nad Kněžnou. – Vč. sb. přír. Práce a studie, 20: 137-164.
Prajsová, E. et Málková, J. (2013): Vegetation of the forests of the Czech republic (electronical interactive tool for basic and high schools). – JTIE, roč. 5, 2: 144-154.
Prajsová, E. et Málková, J. (2013): Vegetation of the forests of the Czech republic – electronical interactive tool for basic and high schools). – In: Břehovský, J., Novotný, J. et Zukerstein, J. [eds.]: Současné trendy v oblasti popularizace technického vzdělávání na základních, středních a vysokých školách. – Vydal UJEP v Ústí nad Labem, str. 155-164.
Málková, J. (2014): Studium flóry a vegetace v širším okolí lomu v Horním Lánově jako podklad pro management druhů a společenstev. – Příroda, Praha, 32: 73-107.
Málková, J. (2014): Flóra a vegetace území mezi Zg. Jezerskem a chatou Češka koča v Kamnických Alpách (podoba a rozdíly s nejvyššími pohořími Čech a Moravy). – In: Matyášek, P. (2014): Metodická publikace. – Nová škola, Brno (96 str.), str. 23-33 a na CD 150 popsaných fotografíí.
Málková, J., Hendrychová, H., Pávová, K., Prajsová, E. et Procházková, L. (2014): Probíhající monitoring endemitního druhu Campanula bohemica Hruby v Krkonoších jako podklad pro management. – Příroda, Praha, 32: 41-71.
Málková, J. et Matějka, K. (2014): Vegetation and landscape on crystalline limestone bedrock in the vicinity of Lánov (Giant Mountains, Czech Republic). – European Journal of Environmental Sciences, Vol. 3, No. 2: 77-87.
Machar, I., Činčera, J., Vránová, O., Pechanec, V., Kiliánová, H., Málková, J. (2014): Innovation in Biology and Environmental Education Didactics in Pre-Graduate Training of Secondary Biology Teachers in the Context of Current Changes in the Education System. – New Educational Review, 37 (3): 31-42 (SCOPUS).
Málková, J. (2015): Odborné vzdělávání, osvěta a poradenství v oblasti užitkových a zejména léčivých rostlin. – Brno: Tribun EU, EDUCO 10: 59-65.
Málková, J., Jahekolová, H., Novák, M., Plesník,J. et al. (2015): O zvířatech a lidech očima obyvatel Pardubického kraje z cyklu Film a škola. – Liberec, 35. str.
Jahekolová, H., Málková, J., Novák, M., Plesník,J. et al. (2015): O zvířatech a lidech očima obyvatel Ústeckého kraje z cyklu Film a škola. – Liberec, 34. str.

Další pedagogické aktivity
1995 – 1998 Člen vědecké rady Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice
2000 – 2002 Člen předmětového týmu pro přírodovědný a technický základ v biologii při CERMAT (zodpovědná za botaniku, ekologii, ochranu a tvorbu ŽP)
2005 – 2010 Členka oborové rady pro obor Aplikovaná a krajinná ekologie, zřízeného na FTOP Praha a Univerzitě Pardubice pro doktorské studium
2007 – 2013 Odborný garant mezinárodních konferencí ke vzdělávání v biologických, chemických a příbuzných vědách na VŠ (Tatranská Štrba), referáty publikovány v EDUCO
2010 – dosud Člen oborové rady NÚOV ČR pro vzdělávání na odborných středních školách v ekologii a ŽP
2013 – 2014 Školitel doktorandů na Katedře ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitře
Člen zkušební komise u státních závěrečných zkoušek a obhajob na PřF UK Praha, PedF UK Praha, Faksoc studií UK Praha, Zem Fak MU Brno, včetně doktorských a habilitačních řízení
2014 – dosud Univerzita Pardubice (zvané přednášky, Univerzita III.věku a vzdělávání veřejnosti)
2015 Ústav zemědělské ekonomiky a informací MZ ČR – schválený privátní zemědělský poradce ve 4 ekologických oborech (přednášky, exkurze)

V r. 2011 ocenění rektora UHK za vědecký výkon.
22.5.2013 Správou KRNAP a KPN uděleno ocenění na mezinárodní konferenci „Mountain Protected Areas in a changing World“ ve Špindlerově Mlýně k výročí 50 let KRNAP za dlouholetý výzkum v botanice a ekologii, za cenné výsledky aplikovatelné do praxe, propagaci mezi dospělými a mládeží