Home » Katedra biologie » Pracovníci » Mgr. Monika MORRIS, Ph.D.

Mgr. Monika MORRIS, Ph.D.

tel: +420585635180
e-mail: monika.morris@upol.cz


Mgr. Monika MORRIS, Ph.D.Vzdělání
2003-2008: UP v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra antropologie a zdravovědy doktorský studijní program Antropologie, Ph.D.
1995-2000: UP v Olomouci, Přírodovědecká fakulta denní magisterské studium – učitelství pro střední školy, studijní obor: biologie – geologie – zeměpis, Mgr.

Zaměstnání
2003-dosud: UP v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra biologie pozice: 2003 – 2005 asistentka, 2005 – dosud odborná asistentka
2000-2003: ZŠ Olomouc, Dvorského 33, Olomouc – Sv. Kopeček
pozice: pedagog – přírodopis, zeměpis, odborný garant ekologické výchovy

Odborné zaměření
Environmentální vzdělávání, globální problematika životního prostředí
Didaktika biologie (pedagogické kompetence studentů ve vztahu k jejich budoucí praxi)
Ekologická antropologie

Pedagogická činnost/výuka
Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (Bc.):
KPŘ/BGPZP Globální problémy Země
KPŘ/BEKOE Obecná ekologie
KPŘ/BEVM Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor (Bc.) – denní/kombinovaná forma:
KPŘ/AGPZ/AKGPZ Globální problémy Země
KPŘ/AOE/AKOE Obecná ekologie
KPŘ/AEV/AKEV Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (Bc.) – denní/kombinovaná forma:
KPŘ/BDIK/KDIK Didaktika přírodopisu (cvičení)
KPŘ/BEKOL/KEKOK Ekologie
KPŘ/MDIK/KMDIK Nové trendy ve výuce přírodopisu

Učitelství přírodopisu pro 2. st. ZŠ (Mgr.) – denní/kombinovaná forma:
KPŘ/MGPZ/KGPZ Globální problémy Země pro učitele
KPŘ/MSPP2

Rozšiřující studium přírodopisu pro 2. st. ZŠ:
KPŘ/WEKOL Ekologie
KPŘ/WEVOP Environmentální výchova

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání:
KPŘ/BPEKO Ekologická výchova

Učitelství sociálních a zdravovědných předmětů pro střední a vyšší odborné školy (Mgr.):
KPŘ/NSEKV Ekologická výchova

Řešené projekty
Centrum teorie vzdělávání přírodovědných oborů
CZ.1.07./2.3.00/20.0166, 2012-2015
Spoluředitel: Morris, M.

Analýza pedagogické způsobilosti studentů ve vztahu k jejich budoucí praxi
SGS PdF UP, 2011
Hlavní řešitel: Kaštanová, H.
Spoluřešitel: Morris, M.

Inovace výuky ekologie v přípravě studentů společenskovědních oborů
projekt FRVŠ F4/a, 2009
Řešitel: Müllerová, M.

Výukový model e-learningu pro celoživotní vzdělávání ve vybraných oblastech životního prostředí (e-klima)
SPII/4h6/35/07, grant MZP ČR, 2007-2010
Příjemce: UP Olomouc, spolupříjemci: CHMU a VSE
Hlavní řešitel: Voženílek, V.
Spolupracovník: Müllerová, M.

Ekologická a environmentální výchova pro základní školy v CHKO Litovelské Pomoraví
Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2007
Hlavní řešitel: Machar, I.
Spoluřešitel: Müllerová, M.

Demografická analýza populace Šternberska pro studium naplňování jejích potřeb
projekt vnitřního grantového systému PdF UP pro rok 2006
Řešitel: Müllerová, M.

Publikace
MORRIS, M.: Human Needs in the Environmental Context. Šternbersko Micro Region. Olomouc, VUP, 2015, 234 s. ISBN 978-80-244-4801-5

MACHAR, I. – HRABÍ, L. – MÜLLEROVÁ, M. – VRÁNOVÁ, O.: Didaktika biologie a ekologie v přípravě budoucích učitelů přírodopisu, biologie a lektorů EVVO. Envigogika, březen 2011, ISSN 1802-3061

HRABÍ, L. – VRÁNOVÁ, O. – MÜLLEROVÁ, M.: Kvalita současných učebnic přírodopisu z různých pohledů. e-Pedagogium, IV/2010, s. 10-18. ISSN 1213-7758

MÜLLEROVÁ, M. – HRABÍ, L. – VRÁNOVÁ, O. – MACHAR, I.: Inovace výuky didaktiky biologických a ekologických disciplín na PdF UPOL ke zlepšení pedagogické přípravy budoucích učitelů přírodopisu a biologie. In DYTRYCHOVÁ, R. – SANDANUSOVÁ, A. Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. Brno, Tribun, 2010, s. 116-120. ISBN 978-80-7399-947-6

HRABÍ, L. – VRÁNOVÁ, O. – MÜLLEROVÁ, M.: Didaktika a didakticky zaměřené předměty na Katedře biologie PdF UP. In PAPÁČEK, M. Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. České Budějovice, 2010, s. 12-19. ISBN 978-80-7394-210-6

NĚMCOVÁ, Z. – VÁVRA, A. – PECHANEC, V. – VOŽENÍLEK, V. – MÜLLEROVÁ, M. – JUREK, M.: Výukový portál pro otázky klimatu a jeho změn (e-klima). In Počítač ve škole 2009. Nové město na Moravě, Gymnázium V. Makovského, 2009, ISBN 978-80-254-3995-1

PECHANEC, V. – ŠŤÁVOVÁ, Z. – VÁVRA, A. – VOŽENÍLEK, V. – Jílková, J. – TOLASZ, R. – ŠEBKOVÁ, Š. – VLČKOVÁ, J. – HOLTANOVÁ, E. – MÜLLEROVÁ, M. – JUREK, M. – MRÁZOVÁ, J.: E-klima: Výukový model e-learningu pro celoživotní vzdělávání ve vybraných oblastech životního prostředí. In Sympozium GIS Ostrava 2009. Ostrava, VŠB – TU, 2009, ISBN 978-80-87294-00-0

MÜLLEROVÁ, M.: Člověk a prostředí. Globální environmentální problémy. Olomouc, VUP, 2009, 129 s. ISBN 978-80-244-2447-7

MÜLLEROVÁ, M.: Vize kultury v potřebách jedince. In HEŘMANSKÝ, M. – BITTNEROVÁ, D. Kultura českého prostoru, prostor české kultury. Praha, UK, 2008. 161-168 ISBN 978-80-87178-03-4

MÜLLEROVÁ, M.: Antropologie a příbuzné disciplíny jako východiska studia lidských potřeb. Česká antropologie – časopis České společnosti antropologické, listopad 2008, 58/1, s. 29-34 ISSN 0862-5085