Okruhy_Obecna_zoologie2020

TÉMATICKÉ OKRUHY Z OBECNÉ ZOOLOGIE
1. Živočišná buňka – současné pojetí buňky, charakteristika základních typů živočišných buněk (tvar,velikost,počet jader), rozdíly mezi buňkou rostlinnou a živočišnou, příklady různých typů živočišných buněk.
2. Živočišné tkáně – charakteristika a vzájemné srovnání základních typů tkání živočichů (epitely, pojiva, tk. svalové, tk. nervové), jejich vznik a původ, regenerace.
3. Tkáně epitelové – obecná charakteristika, morfologické a funkční typy. Žlázy – jejich dělení dle různých hledisek.
4. Tkáně pojivové – obecná charakteristika a vznik. Pojiva výplňová a oporná – primitivní pojiva (mezoglea, parenchym, vezikulární pojivo), pravá pojiva (vazivo, chrupavka, kost) – \) stavba, význam a další dělení. Zubní tkáň.

5. Pojiva trofická – hemolymfa, lymfa, tkáňový mok, krev – složení a typy krevních buněk. Vznik a význam jednotlivých typů krvinek. Obranné vlastnosti tělních tekutin.
6. Tkáň svalová – typy, stavba a význam svaloviny u bezobratlých a obratlovců (červená, bílá vlákna). Stavba sarkomery a vazivové obaly svalů.
7. Tkáň nervová – její ontogeneze. Neuron – jeho stavba, výběžky, synapse, senzitivní a motorická zakončení. Gliové buňky nervové tkáně – vznik, typy a význam.
8. Embryogeneze – vývoj zárodku. Blastogeneze. Rozdělení vajíček dle množství žloutku a jeho rozložení, způsoby rýhování, vznik a typy blastul.
9. Gastrulace – její způsoby, fylogenetický význam gastrulace. Vznik mezodermu – ektomezoderm, entomezoderm. Organogeneze – původ orgánů z jednotlivých zárodečných listů.
10.Přímý a nepřímý vývoj. Nepřímý larvální způsob vývoje s proměnou, primární a sekundární larvy. Přímý vývoj – zárodečný proužek a žloutkový váček, zárodečné obaly, placenta.
11. Regenerace – reparační a fyziologická, schopnost regenerace orgánů a částí těl u bezobratlých a obratlovců. Transplantace – typy a imunitní reakce.
l2. Nepohlavní rozmnožování – dělení (fisiparie) – paratomie architomie, pučení (gemiparie) a rozpad (fragmentace), jejich formy u různých skupin živočichů.
l3. Pohlavní rozmnožování – gonochorismus, hermafroditismus, partenogeneze a jejich formy. Gametogeneze. Stavba pohlavních orgánů.

SOUSTAVA DRÁŽDIVÁ A REGULAČNÍ
l4. Soustava smyslová – všeobecné smysly bezobratlých (sm.buňky láčkovců, srn. štětiny, kožní pupeny, tepelná čidla a hmatové chlupy členovců, kampanuliformní sensily, Johnstonův orgán, chordotonální ústrojí) a obratlovců (hmatové chlupy savců, vibrisae, smyslová tělíska).
l5. Speciální smysly bezobratlých a obratlovců. Mechanoreceptory – akustický (statocysta, tympanální org., statoakustický org.obratlovců) , proudový. Chemoreceptory – smysl chuťový a čichový. (Stavba nejdůležitějších receptorů obratlovců a bezobratlých)
l6. Fotoreceptory – zraková ústrojí bezobratlých (typy očí, složené oko hmyzu) a obratlovců (komorové oko) .Rozdělení dle vnímání světla, stavba komorového oka obratlovců a složeného oka hmyzu. Princip barevného a černobílého vidění.
l7. Nervová soustava – typy u bezobratlých (difúzní, gangliová – pásková, žebříčková, hmyz, kruhová). Vývoj, stavba a význam jednotlivých částí CNS trubicové obratlovců. VNS obratlovců.
l8. Žlázy s vnitřní sekrecí – Hypotalamo-hypofyzární komplex, žlázy závislé a nezávislé, jejich hormony. Endokrinní centra a hormony u bezobratlých. Tkáňové hormony.

SOUSTAVA VÝMĚNY A PŘEMĚNY LÁTEK
19. Soustava trávící – trávící dutina hub, láčka u láčkovců, trávící trubice bezobratlých a obratlovců. Přehled základní stavby soustav u nejvýznamnějších skupin.
20. Soustava dýchací – – stavba a typy dýchacích orgánů u obratlovců a bezobratlých (kožní dýchání, vzdušnice, tracheální žábry, vzdušné vaky, vnější a vnitřní žábry, plíce).
2l. Soustava vylučovací a osmoregulační – protonefridie, metanefridie, nefridie, malpighické trubice, stavba nefronu a ledvin.
22. Soustava oběhu tělních tekutin – Druhy tělních tekutin, otevřený a uzavřený cévní systém a stavba cévních soustav
živočichů.
SOUSTAVA KRYCÍ, OPORNÁ A POHYBOVÁ
23. Soustava krycí – vnořený epitel, nemertinový epitel, pokožka, kůže a jejich deriváty (kožní žlázy, rohovité deriváty, peří, chlupy, šupiny).
24. Soustava oporná – vnější a vnitřní kostra u nejvýznamnějších skupin bezobratlých a obratlovců.
25. Soustava pohybová – řasinkové epitely bezobratlých, svaly bezobratlých a obratlovců.

INFORMACE STUDENTŮM Kpř/AKTP

Terénní praxe z péče o krajinu a přírodu

(1. roč. KPŘ/AKPP, Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor)

Komu se skutečně z vážných důvodů nehodí termín 24.4.2020, nabízím připojit se ke třem studentům denního studia stejného předmětu v níže uvedených dnech:

Termín konání: 14. 4.2019 -16. 4.2019

Vedoucí: doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

Exkurzní trasy:

14.4. (út): sraz Litovel u autobus. nádraží

trasa: CHKO Litovelské Pomoraví (NPR Vrapač, PR Hejtmanka a PR Templ)

(jarní květena tvrdých luhů, dubohabřin a nivních luk, problémy ochrany přírody, revitalizace, obnova lesů, management luk, meliorace, scelování polí, absence remízů, větrolamů)

(Olomouc – autobus. nádraží 8 00 – Litovel 8 45, zpět 14 50 (15 05), Olomouc 15 15 či 15 44

15.4. (st): Mladeč (CHU Třesín)

naučná stezka: krasové jevy, mimořádná biotopová a druhová diverzita – dubohabřiny, bučiny, suťové lesy, měkký luh, skalní výchozy, jeskyně, ochranářsky významné druhy (chráněné, ohrožené, expanzivní, invazivní), ochrana biodiverzity

(Olomouc: bus 8 30 – Litovel 9 16, odtud 9 22 do Mladče nám. 9 41, zpět: 15 00 přes Litovel, Olomouc 15 44)

16.4. (po): sraz v Hoštejně na vlakovém nádraží: 9 24 hod

trasa: přírodním parkem Březná okolo Moravské Sázavy k soutoku Březné a podél Březné údolím

(meandrující tok s pobřežními porosty, nivní louky, přirozené bukové i nepůvodní smrkové porosty na svazích, ochranářsky významné druhy, ochrana biodiverzity)

(8 50 RegioJet do Zábřehu, odtud osobák 913 – 9 24; zpět 14 59, Olomouc 15 51)

18.2. 2020 Jitka Málková

EXKURZE K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI 28.2.2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v pátek 28. 2. 2020 proběhne exkurze k udržitelnému rozvoji (KPŘ/EXKUR, EXKUQ a MXKUQ) v zastoupení pod vedením dr. Nyklové Ondrové.
Všechny ostatní propozice k exkurzi a její program zveřejněné na webu katedry zůstávají v platnosti.
Martin Jáč, vedoucí KPŘ

 

KONZULTAČNÍ HODINY DR.MORRIS

Vážené studentky, vážení studenti,

ve dnech 18. a 25. února se ruší konzultační hodiny dr. Morris.
Rozvrhovaná výuka v prezenčním i kombinovaném studiu bude v plném rozsahu probíhat v zastoupení dle stanoveného rozvrhu.
Martin Jáč, vedoucí KPŘ

INFORMACE STUDENTŮM

Terénní praxe z péče o krajinu a přírodu

(1. roč. KPŘ/AKTP, Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor)

Termín konání: 24.4.2019

Vedoucí: doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

Sraz studentů: Litovel u autobusového nádraží v 8 45

Trasa: CHKO Litovelské Pomoraví (NPR Vrapač, PR Hejtmanka a PR Templ)

Obsah: jarní květena tvrdých luhů, dubohabřin a nivních luk, problémy ochrany přírody, revitalizace toku, obnova lesů, management luk, meliorace, scelování polí, absence remízů, větrolamů, ochranářsky významné druhy (chráněné, ohrožené, expanzivní, invazivní), ochrana biodivrzity

Požadavky k udělení zápočtu: předložené protokoly na vysokoškolské úrovni

(Olomouc – autobus. nádraží 8 00 – Litovel 8 45, zpět 14 50 (15 05), Olomouc 15 15 či 15 44

pokud pojedete auty, já budu parkovat před Teskem

Jízdenky na vlakové či autobusové spoje si kupuje každý sám!

Vezměte s sebou:

· dobré terénní vybavení (exkurze se koná za každého počasí, místy se budeme pohybovat v bažinatém terénu!)

· jídlo a pití na I. den s sebou

· psací potřeby, příp. lupa

· občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny

Požadavky k udělení zápočtu: předložené protokoly na vysokoškolské úrovni

Vypsaný termín ve STAG 3.4. je posunut vzhledem k vývoji vegetace.

Pokud se někomu termín nehodí, napište mně, nabídnu termíny s denními studenty od 14. do 16.4.

Olomouc 18.2.2020 doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

informace studentům Kpř/KMZO

Vážení studenti,

výuka  předmětu Kpř/KMZO se bude konat 28.2.2020 15-16,30 hod. na 3.04

V. Cenklová

UPOZORNĚNÍ STUDENTŮM

UPOZORNĚNÍ STUDENTŮM

 

TERMÍN PRO ZADÁVÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ JE DO 28.2.2020

Souvislá pedagogická praxe 1: Doplňující informace pro studenty kombinovaného studia

Odlišnosti oproti studentům prezenčního studia:
1. student kombinovaného studia si svoji praxi organizuje na základě svých časových možností. Není tedy povinován splnit ji v průběhu tří týdnů v pevně stanoveném termínu Střediskem odborných a pedagogických praxí PdF UP. Může si praxi časově zorganizovat dle svých potřeb, avšak v jejím celkovém požadovaném rozsahu, tj. 5 náslechů a 10 výstupů za obor přírodopis.
2. Takto organizovanou praxi si student kombinovaného studia plně zařizuje sám, individuálně si domlouvá školu i cvičného učitele. V tomto případě smlouvu se zvolenou školou PdF UP neuzavírá a záleží tedy čistě na samotné dohodě mzi studentem kombinovaného studia a příslušnou školou.
3. Pokud jste učitelem přírodopisu s délkou praxe větší než 3 roky, není nutné odevzdávat hodnocení cvičného učitele a rozvrh náslechových a výstupových hodin (viz níže). V takovém případě odevzdáte jako podklad k zápočtu pouze Deník praxe zpracovaný dle pokynů naší katedry (viz níže). Délku praxe potvrdí příslušná škola (razítko a podpis vedení školy).
Povinností studenta kombinovaného studia pro úspěšné absolvování souvislé pedagogické praxe jsou poté totožné se studenty prezenčního studia, tj. především:
1. vést si Deník praxe, jehož obsah je specifikován v pokynech pro Souvislou pedagogickou praxi 1 (viz aktuality na www stránkách katedry: kbi.upol.cz)
2. odevzdat rozvrh náslechových a výstupových hodin – po dohodě se cvičným učitelem na rozvrhu náslechových a výstupových hodin doručit tento rozvrh metodikovi praxe, nejlépe e-mailem a to v dostatečně čitelné podobě (ideální je scan, méně vhodná je kopie fotoaparátem)
3. odevzdat hodnocení vaší praxe cvičným učitelem s potvrzením všech náslechových a výstupových hodin
Potřebné formuláře (hodnocení praxe, rozvrh) naleznete na stránkách Střediska odborných pedagogických praxí PdF UP (informace viz výše uváděné pokyny naší katedry k souvislé pedagogické praxi).
Jitka Kopecká

Informace pro studenty 1. ročníku navazujícího Mgr. studia k předmětu Souvislá pedagogická praxe 1 (KPŘ/PNP1@, KPŘ/KNP1@)

Vážené studentky, vážení studenti,

instruktáž k Souvislé pedagogické praxi 1 proběhne  v následujících dnech:

studenti prezenčního studia: úterý 11. 2. 2020 v 8:15 na Katedře biologie (učebna 3.03 – geologie)

studenti kombinovaného studia: pátek 28.2. 2020 na začátku společné výuky PNDG@ (Didaktika geologie)

Smyslem instruktáže je seznámit studenty s průběhem první souvislé pedagogické praxe, jejími organizačními, pedagogicko-didaktickými i profesně orientovanými specifiky.

Veškeré informace máte již k dispozici od 28.11.2019 také zde: http://new2.kbi.upol.cz/?s=pnp1%40&submit=

V případě jakýchkoliv dotazů stran organizace, vedení a průběhu souvislé pedagogické praxe mne také můžete kontaktovat osobně či e-mailem na jitka.kopecka@upol.cz, popř. telefonicky na tel. 585 635 180.

Jitka Kopecká

PROGRAM EXKURZE K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI: KPŘ/EXKUR, EXKUQ, MXKUQ

Pátek 28. 2. 2020

Hornické muzeum Landek Park v Ostravě, Dolní oblast Vítkovice

Program:

10:30                           Sraz na recepci Hornického muzea, Landek Park v Ostravě

(prosím připravit přesnou finanční částku na zaplacení vstupenky)

11:00-13:00                Hornické muzeum Landek Park v Ostravě, Velký okruh

(důlní expozice s fáráním do dolu v původní těžní kleci, expozice báňského záchranářství)

Cena vstupného (osoba/student): 110,-

Kontakt: Pod Landekem 64, 725 29 Ostrava – Petřkovice; e: landekpark@dolnivitkovice.cz; +420 602 532 414 (recepce)

Přesun do Dolních Vítkovic (MHD)

14:00-15:45                Dolní oblast Vítkovice, B okruh Vysokopecní (bez Bolt Tower)

(prohlídka zaměřená na výrobu surového železa a historii Dolních Vítkovic)

Cena vstupného (osoba/student): 120,-

(prosím připravit přesnou finanční částku na zaplacení vstupenky)

Kontakt: Dolní oblast VÍTKOVICE, z. s., Vítkovice 3004, Vítkovice, 703 00 Ostrava; e: nkp@dolnivitkovice.cz; +420 595 952 281, +420 724 955 121(průvodcovský servis – pí. Hana Plachá)

Poznámka:

Doprava do Ostravy a zpět je individuální, po vlastní ose. Vzhledem k přesunu MHD (hl. n. – Landek, Landek – Dolní Vítkovice, Dolní Vítkovice – hl. n.) si prosím po příjezdu do Ostravy nezapomeňte zajistit jízdné MHD (Ostrava nově nevede papírové jízdenky)!

Předpokládané doby prohlídek jsou vždy na daném místě cca 2 hod (viz výše orientační program), poté bude exkurze ukončena.

Příklady možného dopravního spojení:

Tam: Olomouc hl. n. 8:02 – Ostrava hl. n. 8:05 (REGIOJET); v Ostravě z hl. n. kteroukoli tramvají na zastávku „Křižíkova“ – zde přestup na bus MHD č. 34, 52, 56, 67 – zastávka „Hornické muzeum“, poté cca 10 min pěšky dle ukazatelů.

Zpět: Ostrava hl. n. 16:14 (Ex 140 Ostravan), Ostrava hl. n. 17:15 (SC 500 Pendolino)

S sebou:

Pohodlné a teplé terénní oblečení a obuv odpovídající ročnímu období a náročnému terénu. Počítejte s pohybem v podzemí, na roštech, případně s prašným nebo kluzkým povrchem.

Nezapomeňte na dostatečnou zásobu tekutin (nealkoholických), svačinu, zápisník.

Dále nezapomeňte doklady na slevu jízdného, studentský průkaz a zakoupit jízdné MHD!

Pátek 6. 3. 2020

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

Program*:

9:00                            Sraz před hlavním vchodem do Sluňákova

(prosím připravit přesnou finanční částku na zaplacení vstupenky)

9:15-9:45                    Sluňákov, komentovaná prohlídka

(vznik ekocentra, výstavba moderní nízkoenergenické budovy, hlavní poslání a činnost ekocentra, aktivity pro školy i veřejnost)

10:00-12:30                Sluňákov, účast na denním ekologickém výukovém programu pro školy “Tričko” (8. – 9. roč. ZŠ)

(metodický rozbor programu, diskuse s lektory)

Cena vstupného (osoba/student): 120,-

Co se o tričku dozvíme ze štítku a co naopak zůstává skryto? Odkud se vzala bavlna na jeho výrobu? Kdo a za jakých podmínek tričko ušil, kolik dostal zaplaceno? Budeme se zabývat environmentálními a sociálními důsledky výroby oblečení, které nosíme. Zaměříme se na to, co my jako spotřebitelé můžeme udělat pro snížení negativních dopadů, a představíme si konkrétní možnosti, které můžeme zvažovat.

(https://slunakov.cz/wp-content/uploads/2019/11/Nabídka-denních-EVP-2019-2020.pdf)

Kontakt:

Libor Sukup; lektor, objednávky denních programů; libor.sukup@slunakov.cz; 585 154 839

Předpokládané ukončení cca ve 13 hod.

*Uvedené časy jsou pouze orientační.

Poznámka:

Doprava do Sluňákova a zpět je individuální, po vlastní ose.

Příklady možného dopravního spojení:

Z Olomouce autobusem MHD č. 18 a 20 ze zastávek Tržnice a Náměstí Hrdinů. V Horce zastávka Horka (BUS20) nebo Horka, škola (BUS18). Sluňákov najdete na konci Horky směrem na Skrbeň vpravo. V případě, že není příliš mokro, můžete od zastávky Horka, škola použít polní cestu vpravo za domy.

Tam – bus č. 20: Olomouc Tržnice 8:39 – Horka 8:55.

Zpět – bus č. 20: Horka 13:10 – Olomouc Tržnice 13:29.

S sebou:

Pohodlné oblečení a obuv odpovídající ročnímu období – z větší části se budeme pohybovat v budově ekocentra, ale počítejte i s možností prohlídky exteriéru. Nezapomeňte na dostatečnou zásobu tekutin (nealkoholických), svačinu, zápisník.

Upozornění:

K získání zápočtu je nutná 100% účast na všech třech exkurzních dnech.

Monika MorrisKatedra biologie

Purkrabská 2
Olomouc 779 00
Tel.: 585 635 181