Home » 2020 » únor

únor 2020

Upozornění studentům EKOL – praxe

Vážené studentky, vážení studenti,

po 2 letech zveřejnění nabídky všem studentům oboru Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor 2. a 3. ročníku s nabídkou možnosti financování odborné praxe v rámci projektu EnviTrio na správách CHKO v příhraniční oblasti s Polskem byla povolená kvóta studentů vyčerpaná ke dni 17.2.2020.

Počet studentů již skutečně nejde v rámci projektu navýšit. Studenti také byli osobně informováni, že počet hrazených praxí je omezen.

Pro r. 2020 lze uskutečnit praxi za zvýhodněných podmínek (zadarmo inspekční pokoje pro 2 osoby) v CHKO Orlické hory a Jeseník (v omezeném počtu), další lze bez ubytování zdarma realizovat v CHKO Broumovsko či Beskydy (vše v omezeném počtu).

Pokud student nechce z důvodu (např. vzdálenosti) v příhraničí praxi vykonávat, vybere si ve svém okolí odpovídající organizaci či podnik blízký studijnímu oboru (na dalších správách CHKO, NP, AOPK ČR, na referátech ŽP krajů, okresů atd.).

Při nejasnostech se schválením Vámi zvolené praxe se obracejte s dotazy na doc. Jitku Málkovou CSc. nebo Mgr. Kateřinu Sklenářovou Ph.D.

Děkujeme za pochopení.

doc. Jitka Málková CSc.

Okruhy_Obecna_zoologie2020

TÉMATICKÉ OKRUHY Z OBECNÉ ZOOLOGIE
1. Živočišná buňka – současné pojetí buňky, charakteristika základních typů živočišných buněk (tvar,velikost,počet jader), rozdíly mezi buňkou rostlinnou a živočišnou, příklady různých typů živočišných buněk.
2. Živočišné tkáně – charakteristika a vzájemné srovnání základních typů tkání živočichů (epitely, pojiva, tk. svalové, tk. nervové), jejich vznik a původ, regenerace.
3. Tkáně epitelové – obecná charakteristika, morfologické a funkční typy. Žlázy – jejich dělení dle různých hledisek.
4. Tkáně pojivové – obecná charakteristika a vznik. Pojiva výplňová a oporná – primitivní pojiva (mezoglea, parenchym, vezikulární pojivo), pravá pojiva (vazivo, chrupavka, kost) – \) stavba, význam a další dělení. Zubní tkáň.

5. Pojiva trofická – hemolymfa, lymfa, tkáňový mok, krev – složení a typy krevních buněk. Vznik a význam jednotlivých typů krvinek. Obranné vlastnosti tělních tekutin.
6. Tkáň svalová – typy, stavba a význam svaloviny u bezobratlých a obratlovců (červená, bílá vlákna). Stavba sarkomery a vazivové obaly svalů.
7. Tkáň nervová – její ontogeneze. Neuron – jeho stavba, výběžky, synapse, senzitivní a motorická zakončení. Gliové buňky nervové tkáně – vznik, typy a význam.
8. Embryogeneze – vývoj zárodku. Blastogeneze. Rozdělení vajíček dle množství žloutku a jeho rozložení, způsoby rýhování, vznik a typy blastul.
9. Gastrulace – její způsoby, fylogenetický význam gastrulace. Vznik mezodermu – ektomezoderm, entomezoderm. Organogeneze – původ orgánů z jednotlivých zárodečných listů.
10.Přímý a nepřímý vývoj. Nepřímý larvální způsob vývoje s proměnou, primární a sekundární larvy. Přímý vývoj – zárodečný proužek a žloutkový váček, zárodečné obaly, placenta.
11. Regenerace – reparační a fyziologická, schopnost regenerace orgánů a částí těl u bezobratlých a obratlovců. Transplantace – typy a imunitní reakce.
l2. Nepohlavní rozmnožování – dělení (fisiparie) – paratomie architomie, pučení (gemiparie) a rozpad (fragmentace), jejich formy u různých skupin živočichů.
l3. Pohlavní rozmnožování – gonochorismus, hermafroditismus, partenogeneze a jejich formy. Gametogeneze. Stavba pohlavních orgánů.

SOUSTAVA DRÁŽDIVÁ A REGULAČNÍ
l4. Soustava smyslová – všeobecné smysly bezobratlých (sm.buňky láčkovců, srn. štětiny, kožní pupeny, tepelná čidla a hmatové chlupy členovců, kampanuliformní sensily, Johnstonův orgán, chordotonální ústrojí) a obratlovců (hmatové chlupy savců, vibrisae, smyslová tělíska).
l5. Speciální smysly bezobratlých a obratlovců. Mechanoreceptory – akustický (statocysta, tympanální org., statoakustický org.obratlovců) , proudový. Chemoreceptory – smysl chuťový a čichový. (Stavba nejdůležitějších receptorů obratlovců a bezobratlých)
l6. Fotoreceptory – zraková ústrojí bezobratlých (typy očí, složené oko hmyzu) a obratlovců (komorové oko) .Rozdělení dle vnímání světla, stavba komorového oka obratlovců a složeného oka hmyzu. Princip barevného a černobílého vidění.
l7. Nervová soustava – typy u bezobratlých (difúzní, gangliová – pásková, žebříčková, hmyz, kruhová). Vývoj, stavba a význam jednotlivých částí CNS trubicové obratlovců. VNS obratlovců.
l8. Žlázy s vnitřní sekrecí – Hypotalamo-hypofyzární komplex, žlázy závislé a nezávislé, jejich hormony. Endokrinní centra a hormony u bezobratlých. Tkáňové hormony.

SOUSTAVA VÝMĚNY A PŘEMĚNY LÁTEK
19. Soustava trávící – trávící dutina hub, láčka u láčkovců, trávící trubice bezobratlých a obratlovců. Přehled základní stavby soustav u nejvýznamnějších skupin.
20. Soustava dýchací – – stavba a typy dýchacích orgánů u obratlovců a bezobratlých (kožní dýchání, vzdušnice, tracheální žábry, vzdušné vaky, vnější a vnitřní žábry, plíce).
2l. Soustava vylučovací a osmoregulační – protonefridie, metanefridie, nefridie, malpighické trubice, stavba nefronu a ledvin.
22. Soustava oběhu tělních tekutin – Druhy tělních tekutin, otevřený a uzavřený cévní systém a stavba cévních soustav
živočichů.
SOUSTAVA KRYCÍ, OPORNÁ A POHYBOVÁ
23. Soustava krycí – vnořený epitel, nemertinový epitel, pokožka, kůže a jejich deriváty (kožní žlázy, rohovité deriváty, peří, chlupy, šupiny).
24. Soustava oporná – vnější a vnitřní kostra u nejvýznamnějších skupin bezobratlých a obratlovců.
25. Soustava pohybová – řasinkové epitely bezobratlých, svaly bezobratlých a obratlovců.

INFORMACE STUDENTŮM Kpř/AKTP

Terénní praxe z péče o krajinu a přírodu

(1. roč. KPŘ/AKPP, Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor)

Komu se skutečně z vážných důvodů nehodí termín 24.4.2020, nabízím připojit se ke třem studentům denního studia stejného předmětu v níže uvedených dnech:

Termín konání: 14. 4.2019 -16. 4.2019

Vedoucí: doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

Exkurzní trasy:

14.4. (út): sraz Litovel u autobus. nádraží

trasa: CHKO Litovelské Pomoraví (NPR Vrapač, PR Hejtmanka a PR Templ)

(jarní květena tvrdých luhů, dubohabřin a nivních luk, problémy ochrany přírody, revitalizace, obnova lesů, management luk, meliorace, scelování polí, absence remízů, větrolamů)

(Olomouc – autobus. nádraží 8 00 – Litovel 8 45, zpět 14 50 (15 05), Olomouc 15 15 či 15 44

15.4. (st): Mladeč (CHU Třesín)

naučná stezka: krasové jevy, mimořádná biotopová a druhová diverzita – dubohabřiny, bučiny, suťové lesy, měkký luh, skalní výchozy, jeskyně, ochranářsky významné druhy (chráněné, ohrožené, expanzivní, invazivní), ochrana biodiverzity

(Olomouc: bus 8 30 – Litovel 9 16, odtud 9 22 do Mladče nám. 9 41, zpět: 15 00 přes Litovel, Olomouc 15 44)

16.4. (po): sraz v Hoštejně na vlakovém nádraží: 9 24 hod

trasa: přírodním parkem Březná okolo Moravské Sázavy k soutoku Březné a podél Březné údolím

(meandrující tok s pobřežními porosty, nivní louky, přirozené bukové i nepůvodní smrkové porosty na svazích, ochranářsky významné druhy, ochrana biodiverzity)

(8 50 RegioJet do Zábřehu, odtud osobák 913 – 9 24; zpět 14 59, Olomouc 15 51)

18.2. 2020 Jitka Málková

EXKURZE K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI 28.2.2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v pátek 28. 2. 2020 proběhne exkurze k udržitelnému rozvoji (KPŘ/EXKUR, EXKUQ a MXKUQ) v zastoupení pod vedením dr. Nyklové Ondrové.
Všechny ostatní propozice k exkurzi a její program zveřejněné na webu katedry zůstávají v platnosti.
Martin Jáč, vedoucí KPŘ

 

KONZULTAČNÍ HODINY DR.MORRIS

Vážené studentky, vážení studenti,

ve dnech 18. a 25. února se ruší konzultační hodiny dr. Morris.
Rozvrhovaná výuka v prezenčním i kombinovaném studiu bude v plném rozsahu probíhat v zastoupení dle stanoveného rozvrhu.
Martin Jáč, vedoucí KPŘ

INFORMACE STUDENTŮM

Terénní praxe z péče o krajinu a přírodu

(1. roč. KPŘ/AKTP, Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor)

Termín konání: 24.4.2019

Vedoucí: doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

Sraz studentů: Litovel u autobusového nádraží v 8 45

Trasa: CHKO Litovelské Pomoraví (NPR Vrapač, PR Hejtmanka a PR Templ)

Obsah: jarní květena tvrdých luhů, dubohabřin a nivních luk, problémy ochrany přírody, revitalizace toku, obnova lesů, management luk, meliorace, scelování polí, absence remízů, větrolamů, ochranářsky významné druhy (chráněné, ohrožené, expanzivní, invazivní), ochrana biodivrzity

Požadavky k udělení zápočtu: předložené protokoly na vysokoškolské úrovni

(Olomouc – autobus. nádraží 8 00 – Litovel 8 45, zpět 14 50 (15 05), Olomouc 15 15 či 15 44

pokud pojedete auty, já budu parkovat před Teskem

Jízdenky na vlakové či autobusové spoje si kupuje každý sám!

Vezměte s sebou:

· dobré terénní vybavení (exkurze se koná za každého počasí, místy se budeme pohybovat v bažinatém terénu!)

· jídlo a pití na I. den s sebou

· psací potřeby, příp. lupa

· občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny

Požadavky k udělení zápočtu: předložené protokoly na vysokoškolské úrovni

Vypsaný termín ve STAG 3.4. je posunut vzhledem k vývoji vegetace.

Pokud se někomu termín nehodí, napište mně, nabídnu termíny s denními studenty od 14. do 16.4.

Olomouc 18.2.2020 doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.