Praxe ve studijním oboru: Učitelství přírodopisu/environmentální výchovy pro 2. stupeň základní školy (NMgr.)

Souvislá pedagogická praxe 1 (KPŘ/MSPP1, KPŘ/MKPP1)

metodik: Mgr. Jitka Kopecká, Ph.D.

Souvislá pedagogická praxe z přírodopisu/environmentální výchovy je realizována ve spolupráci se Střediskem pedagogických a odborných praxí (SPOP). Katedra biologie (KPŘ) garantuje odbornou stránku praxí, SPOP zajišťuje praxe z organizačního hlediska, zejména odpovídá za rozmístění studentů na jednotlivé školy (dotazy a žádosti studenti směřují na pracovníky střediska).

Studenti jsou především povinni se pečlivě seznámit s obecnými pokyny a metodickými materiály dostupnými na stránkách SPOP a řídit se jimi (http://www.pdf.upol.cz/skupiny/studentum/pedagogicke-praxe/).

Specifické dotazy týkající se Souvislé pedagogické praxe 1 z přírodopisu/environmentální výchovy zodpovídá Mgr. Jitka Kopecká, Ph.D. (metodik KPŘ, kontakt: Purkrabská 2, Olomouc, 779 00, tel.: 585 635 180, email: jitka.kopecka@upol.cz).

Pokyny specifické pro katedru biologie PdF UP v Olomouci

• Student/ka dvouoborové kombinace absolvuje min. 5 náslechů v hodinách přírodopisu a min. 5-10 výstupů v hodinách přírodopisu. Student/ka studující přírodopis v kombinaci se SPP absolvuje min. 10 náslechů a min. 10 – 15 výstupů
• Nejpozději 3. den praxe odevzdá student/ka Plán náslechů a výstupů metodikovi MSPP1 (Mgr. Jitka Kopecká, Ph.D.) buď osobně, emailem (jitka.kopecka@upol.cz), popř. poštou. Pokud tak neučiní, bude to bráno jako jeden z důvodů pro neudělení zápočtu z MSPP1.
• Student/ka je na praxi povinen/povinna vést si Deník praxe, který bude mít charakter portfolia a bude obsahovat následující části:

1. Charakteristika školy ve vztahu k výuce přírodopisu
a. adresa školy, vedení školy, profil školy plynoucí z jejího ŠVP, zaměření školy ve vztahu k přírodopisu – např. zda se jedná o školy s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů
b. Aprobovanost výuky a délka praxe jednotlivých učitelů přírodopisu
c. Klima školy a jednotlivých tříd, se kterými se student/ka setkal/a během jednotlivých náslechů a výstupů
d. Materiálně – technické vybavení podporující výuku přírodopisu (např. specializované laboratoře, přístrojové vybavení – mikroskopy a jejich počet, kvalita, učebnice, obrazový materiál, živé a neživé přírodniny a další demonstrační pomůcky apod.)
e. Zařazení a způsob realizace laboratorních prací ve výuce přírodopisu (vyčlenění hodinové dotace pro laboratorní práce v ŠVP, využití specializovaných učeben, materiálně technické zabezpečení laboratorních prací)
f. Implementace badatelsky orientovaného vyučování do výuky (ANO/NE – pokud ano, jakým způsobem, jak často, s jakou efektivitou výuky apod.)
g. Účast žáků na biologické olympiádě a dalších přírodovědných soutěžích (zda se žáci těchto soutěží účastní a na jaké úrovni: školní, okresní, krajské, celostátní kolo a s jakou úspěšností, apod.)
h. Mimotřídní a mimoškolní aktivity v rámci výuky přírodopisu (zda jsou realizované volitelné předměty a kroužky doplňující výuku přírodopisu, exkurze a terénní cvičení v rámci výuky přírodopisu apod.)
i. Možnosti dalšího vzdělávání učitelů přírodopisu (jaká témata jsou učitelům nabízena a jak je učitelé využívají, jaká je spokojenost s nabídkou, co jim v nabídce chybí, apod.)
j. Která výuková témata v rámci přírodopisu jsou žáky nejlépe reflektována a se kterými mají naopak největší problém? Jakým způsobem učitelé přírodopisu řeší implementaci stále nových a nových poznatků na poli bádání přírodních věd?

2. Náslechy a pozorování vyučovací hodiny (viz Metodická příručka k průběhu Souvislé praxe 1)
a. Činnosti učitele
b. Činností žáků
c. Prezentace nového učiva
d. Závěr vyučovací hodiny
e. Podmínky a okolnosti vyučovacího procesu

3. Příprava na výstupy (viz Metodická příručka k průběhu Souvislé praxe 1)
– každý výstup bude doložen samostatnou přípravou, jejíž doporučenou formu naleznete v Metodické příručce k průběhu Souvislé praxe 1
– přípravy nechte podepsat cvičným učitelem

4. Evaluace hodiny
– ke každé přípravě na výstup (viz bod 3.) přidejte vlastní hodnocení svého výstupu, ke kterému použijete přiložený formulář (viz Autoevaluace výstupu studenta/studentky). Evaluace vlastního výstupu v rámci výuky přírodopisu Vám pomůže uvědomit si hlavní problémy, které konkrétní vyučovací hodina měla, její možné příčiny (např. klima třídy, neodhadnutí časové náročnosti učiva, nedostatečná příprava na výuku, málo, nebo naopak příliš mnoho zvolených výukových metod, chybějící pomůcky apod.), a zároveň ty části hodiny, které se vám povedli. Poté projděte svoji autoevaluaci se svým cvičným učitelem a požádejte ho, zda by mohl vaše sebehodnocení potvrdit (napíše +), nebo s ním nesouhlasit (napíše -), případně může u obojího uvést vlastní komentář (proč souhlasí, proč nesouhlasí).
– autoevaluaci nechte podepsat cvičným učitelem

ZAVŘÍT

Souvislá pedagogická praxe 2 (KPŘ/MSPP2, KPŘ/MKPP2)

metodik: Mgr. Monika Morris, Ph.D.

Souvislá pedagogická praxe z přírodopisu/environmentální výchovy je realizována ve spolupráci se Střediskem pedagogických a odborných praxí (SPOP). Katedra biologie (KPŘ) garantuje odbornou stránku praxí, SPOP zajišťuje praxe z organizačního hlediska, zejména odpovídá za rozmístění studentů na jednotlivé školy (dotazy a žádosti studenti směřují na pracovníky střediska).

Studenti jsou především povinni se pečlivě seznámit s obecnými pokyny a metodickými materiály dostupnými na stránkách SPOP a řídit se jimi (http://www.pdf.upol.cz/skupiny/studentum/pedagogicke-praxe/).

Specifické dotazy týkající se praxí z přírodopisu/environmentální výchovy zodpovídá Mgr. Monika Morris, Ph.D., (metodik KPŘ, kontakt: Purkrabská 2, Olomouc, 779 00, tel.: 585 635 180, email: monika.morris@upol.cz).

Zásady pro úspěšné zakončení předmětu:
Student je povinen v rámci Souvislé pedagogické praxe 2 (MSSP2) vykonat minimálně 3 náslechy a 15 – 18 výstupů z přírodopisu. Po dohodě s cvičným učitelem (je-li to možné) se student snaží rozložit výuku do různých ročníků, tj. 6. – 9. ročník.
Praxi nelze zkracovat tím, že příslušný počet náslechů a výstupů student zrealizuje během jednoho nebo dvou týdnů.
Výuka studenta během praxí by měla být za oba aprobační předměty rovnoměrně rozložena, výstupy z obou předmětů by se měly střídat. Není vhodné, aby student odučil nejprve jeden předmět a v druhé půli praxe předmět druhý.
• Kompletní rozvrh vyučovacích hodin student doručí dr. Morris nejpozději třetí den praxe. Nedodá-li student rozvrh včas, není možné výuku počítat. Student je rovněž povinen neprodleně nahlásit na KPŘ jakoukoli změnu v rozvrhu, která během praxe nastane (nejlépe telefonicky nebo emailem viz výše uvedený kontakt, případně sekretariát katedry tel: 585 635 181, marcela.pazdirkova@upol.cz).
• Pro udělení zápočtu student dokládá na KPŘ (dr. Morris) výkaz praxe zahrnující přehled realizovaných náslechů a výstupů spolu s hodnocením a portfolio (dle požadavků na Deník praxe – viz pokyny k MSPP1/MKPP1). Vše opatřeno razítkem školy a podpisem příslušného cvičného učitele.
Dojde-li ze strany studenta k zásadnímu porušení pokynů (neodevzdání rozvrhu, nevčasné a nedostatečné plnění povinností, nekvalitní příprava na výuku apod.), není možné zápočet udělit.

ZAVŘÍT

Praxe ve studijním oboru: Aplikovaná ekologie

Odborná praxe I (KPŘ / AOP1, KPŘ / AKOP1)

metodik: doc. RNDr. Jitka Málková, CSc. (kontakt: Purkrabská 2, Olomouc, 779 00, tel.: 585 635 188, email: jitka.malkova@upol.cz).

Odborná praxe II (KPŘ / AOP2, KPŘ / AKOP2)

metodik: Mgr. Kristýna Janišová

Během odborné praxe, zvolené dle preferencí studenta, si student ověří znalosti získané studiem a schopnost jejich praktické aplikace.

Termín odborné praxe je vhodné směrovat na poslední 2 týdny zkouškového období zimního semestru.
Před zahájením praxe je nutné vyplnit Smlouvu o zajištění praxe (viz Odborná praxe I.) a po vykonání praxe je třeba odevzdat Výkaz z odborné praxe.

Kontrola a zhodnocení individuální práce bude provedena před udělením zápočtu.
Veškeré informace k odborné praxi II vám podá odborný garant praxe, Mgr. Kristýna Janišová (kontakt: Purkrabská 2, Olomouc, 779 00, tel.: 585 635 184, email: kristyna.janišova@upol.cz).

ZAVŘÍT

Smlouva o zajištění praxe studentů Aplikované ekologie