Praxe ve studijním oboru: Učitelství přírodopisu/environmentální výchovy pro 2. stupeň základní školy (NMgr.)

Souvislá odborná praxe 1 (KPG/PX1Q, KPG/KPX1Q)

metodik: Mgr. Jitka Kopecká, Ph.D.

Souvislá pedagogická praxe z přírodopisu/environmentální výchovy je realizována ve spolupráci se Střediskem pedagogických a odborných praxí (SPOP).Studenti, kteří si předmět zapisují pod zkratkou KPG/PX1Q, platí časový harmonogram souvislých pedagogických praxí daný SPOP. Studenti, kteří si předmět zapisují pod zkratkou KPG/KPX1Q, si praxi domlouvají individuálně dle svých časových možností avšak tak, aby byl naplněn požadovaný počet náslechů a výstupů (viz níže – Pokyny specifické pro katedru biologie PdF UP v Olomouci.)
Katedra biologie (KPŘ) garantuje odbornou stránku praxí, SPOP zajišťuje praxe z organizačního hlediska, zejména odpovídá za rozmístění studentů na jednotlivé školy (dotazy a žádosti studenti směřují na pracovníky střediska). Zápočet z praxe Vám bude udělen na základě úspěšně udělených dílčích zápočtů u metodiků jednotlivých oborů/kateder. Do STAGu jej zapisuje doc. Marcela Musilová.Studenti jsou především povinni se pečlivě seznámit s obecnými pokyny a metodickými materiály dostupnými na stránkách SPOP a řídit se jimi (http://www.pdf.upol.cz/skupiny/studentum/pedagogicke-praxe/).

Praxi nelze zkracovat tím, že příslušný počet náslechů a výstupů student zrealizuje během jednoho nebo dvou týdnů.
Výuka studenta během praxí by měla být za oba aprobační předměty rovnoměrně rozložena, výstupy z obou předmětů by se měly střídat. Není vhodné, aby student odučil nejprve jeden předmět a v druhé půli praxe předmět druhý.

Specifické dotazy týkající se Souvislé odborné praxe 1 z přírodopisu/environmentální výchovy zodpovídá  Mgr. Jitka Kopecká, Ph.D. (metodik KPŘ, kontakt: Purkrabská 2, Olomouc, 779 00, tel.: 585 635 180, email: jitka.kopecka@upol.cz).

Pokyny specifické pro katedru biologie PdF UP v Olomouci

• Student/ka dvouoborové kombinace absolvuje min. 5 náslechů v hodinách přírodopisu a 7-10 výstupů v hodinách přírodopisu.

Studenti, kteří mají v kombinaci speciální pedagogiku či muzejnictví (popř. další neučitelské obory), a pedagogickou praxi z přírodopisu tak vykonávají pouze v jednom akademickém roce, jsou povinni  tuto vykonat v rozsahu min 8 náslechů a 24 výstupů.
Nejpozději 3. den praxe odevzdá student/ka Plán náslechů a výstupů metodikovi praxe (Mgr. Jitka Kopecká, Ph.D.) buď osobně, emailem (jitka.kopecka@upol.cz), popř. poštou. Pokud tak neučiní, bude to bráno jako jeden z důvodů pro neudělení zápočtu z praxe – nevyžaduje se u studentů kombinovaného studia, kteří si praxi organizují individuálně a dle svých časových možností.
• Student/ka je na praxi povinen/povinna vést si Deník praxe, který bude mít charakter portfolia a bude obsahovat následující části:

1. Charakteristika školy ve vztahu k výuce přírodopisu
a. adresa školy, vedení školy, profil školy plynoucí z jejího ŠVP, zaměření školy ve vztahu k přírodopisu – např. zda se jedná o školy s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů
b. Aprobovanost výuky a délka praxe jednotlivých učitelů přírodopisu
c. Klima školy a jednotlivých tříd, se kterými se student/ka setkal/a během jednotlivých náslechů a výstupů
d. Materiálně – technické vybavení podporující výuku přírodopisu (např. specializované laboratoře, přístrojové vybavení – mikroskopy a jejich počet, kvalita, učebnice, obrazový materiál, živé a neživé přírodniny a další demonstrační pomůcky apod.)
e. Zařazení a způsob realizace laboratorních prací ve výuce přírodopisu (vyčlenění hodinové dotace pro laboratorní práce v ŠVP, využití specializovaných učeben, materiálně technické zabezpečení laboratorních prací)
f. Implementace badatelsky orientovaného vyučování do výuky (ANO/NE – pokud ano, jakým způsobem, jak často, s jakou efektivitou výuky apod.)
g. Účast žáků na biologické olympiádě a dalších přírodovědných soutěžích (zda se žáci těchto soutěží účastní a na jaké úrovni: školní, okresní, krajské, celostátní kolo a s jakou úspěšností, apod.)
h. Mimotřídní a mimoškolní aktivity v rámci výuky přírodopisu (zda jsou realizované volitelné předměty a kroužky doplňující výuku přírodopisu, exkurze a terénní cvičení v rámci výuky přírodopisu apod.)
i. Možnosti dalšího vzdělávání učitelů přírodopisu (jaká témata jsou učitelům nabízena a jak je učitelé využívají, jaká je spokojenost s nabídkou, co jim v nabídce chybí, apod.)
j. Která výuková témata v rámci přírodopisu jsou žáky nejlépe reflektována a se kterými mají naopak největší problém? Jakým způsobem učitelé přírodopisu řeší implementaci stále nových a nových poznatků na poli bádání přírodních věd?

2. Náslechy a pozorování vyučovací hodiny (viz Metodická příručka k průběhu Souvislé praxe 1)

a. Činnosti učitele
b. Činností žáků
c. Prezentace nového učiva
d. Závěr vyučovací hodiny
e. Podmínky a okolnosti vyučovacího procesu

3. Příprava na výstupy (viz Metodická příručka k průběhu Souvislé praxe 1)

– každý výstup bude doložen samostatnou přípravou, jejíž doporučenou formu naleznete v Metodické příručce k průběhu Souvislé praxe 1
– přípravy nechte podepsat cvičným učitelem

ZAVŘÍT

Souvislá odborná praxe 2 (KPG/PX2Q, KPG/KPX2Q)

metodik: Mgr. Monika Morris, Ph.D.

Všeobecné INFORMACE K PRŮBĚHU A ORGANIZACI PRAXÍ naleznete na webu SPOP v sekci „Studentům – Pedagogické praxe“.Jedná se především o následující: Instruktáž ke 2. praxi s detailními informacemi, Průvodní dopis ke 2. souvislé praxi, Metodický list pro učitele, Metodická příručka pro studenty, Pokyny k vyúčtování a proplacení praxe, tiskopis Výkaz praxe, Plán náslechů a výstupů atd. Studenti jsou povinni uvedené tiskopisy vytisknout a předat na škole, kde budou praxi vykonávat.

Studenti jsou dále povinni týden před začátkem praxe kontaktovat příslušnou školu a potvrdit svůj nástup.

Studenti, kteří si předmět zapisují pod zkratkou KPG/KX1Q, platí časový harmonogram souvislých pedagogických praxí daný SPOP. Studenti, kteří si předmět zapisují pod zkratkou KPG/KPX1Q, si praxi domlouvají individuálně dle svých časových možností avšak tak, aby byl naplněn požadovaný počet náslechů a výstupů (viz níže - Pokyny specifické pro katedru biologie PdF UP v Olomouci.)
ZA KATEDRU BIOLOGE

Zásady pro úspěšné zakončení předmětu:
Student je povinen v rámci Souvislé pedagogické praxe 2 (PX2Q) vykonat minimálně 3 náslechy a 15 – 18 výstupů z přírodopisu. Po dohodě s cvičným učitelem (je-li to možné) se student snaží rozložit výuku do různých ročníků, tj. 6. – 9. ročník.

Praxi nelze zkracovat tím, že příslušný počet náslechů a výstupů student zrealizuje během jednoho nebo dvou týdnů.

Výuka studenta během praxí by měla být za oba aprobační předměty rovnoměrně rozložena, výstupy z obou předmětů by se měly střídat. Není vhodné, aby student odučil nejprve jeden předmět a v druhé půli praxe předmět druhý.

Kompletní rozvrh vyučovacích hodin student doručí dr. Morris nejpozději třetí den praxe. Nedodá-li student rozvrh včas, není možné výuku počítat. Student je rovněž povinen neprodleně nahlásit na KBI jakoukoli změnu v rozvrhu, která během praxe nastane (nejlépe telefonicky nebo emailem viz výše uvedený kontakt, případně na sekretariát katedry tel: 585 635 181, email: marcela.pazdirkova@upol.cz).

Pro udělení zápočtu student dokládá na KBI (dr. Morris) výkaz praxe zahrnující přehled realizovaných náslechů a výstupů spolu s hodnocením a portfolio (dle požadavků na Deník praxe – viz pokyny k PX1Q na: http://new2.kbi.upol.cz/denni-a-kombinovane-studium/praxe/). Vše opatřeno razítkem školy a podpisem příslušného cvičného učitele.

Dojde-li ze strany studenta k zásadnímu porušení pokynů (neodevzdání rozvrhu, nevčasné a nedostatečné plnění povinností, nekvalitní příprava na výuku apod.), není možné dílčí zápočet udělit.

Na základě podkladů z KBI zápočet do STAGu zapisuje doc. Marcela Musilová.

V případě jakýchkoli nejasností se včas obracejte na  Mgr. Monika Morris, Ph.D., (metodik KPŘ, kontakt: Purkrabská 2, Olomouc, 779 00, tel.: 585 635 180, email: monika.morris@upol.cz).

ZAVŘÍT

Praxe ve studijním oboru: Aplikovaná ekologie

Odborná praxe I (KPŘ / AOP1Q, KPŘ / AKO1Q)

metodik: doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

Během odborné praxe, zvolené dle preferencí studenta, si student ověří znalosti získané studiem a schopnost jejich praktické aplikace.Termín odborné praxe je vhodné směrovat na poslední 2 týdny zkouškového období zimního semestru.

Před zahájením praxe je nutné vyplnit Smlouvu o zajištění praxe (viz Odborná praxe I.) a po vykonání praxe je třeba odevzdat Výkaz z odborné praxe.

Kontrola a zhodnocení individuální práce bude provedena před udělením zápočtu.

Veškeré informace k odborné praxi I vám podá odborný garant praxe, Doc. RNDr. Jitka Málková, Csc. (kontakt: Purkrabská 2, Olomouc, 779 00, e-mail: jitka.malkova@upol.cz, tel.: +420 585 635 188).

ZAVŘÍT

Odborná praxe II (KPŘ / AOP2Q, KPŘ / AKO2Q)

metodik: Mgr. Kateřina Sklenářová, Ph.D.

Během odborné praxe, zvolené dle preferencí studenta, si student ověří znalosti získané studiem a schopnost jejich praktické aplikace.Termín odborné praxe je vhodné směrovat na poslední 2 týdny zkouškového období zimního semestru.Před zahájením praxe je nutné vyplnit Smlouvu o zajištění praxe (viz Odborná praxe I.) a po vykonání praxe je třeba odevzdat Výkaz z odborné praxe. Kontrola a zhodnocení individuální práce bude provedena před udělením zápočtu.
Veškeré informace k odborné praxi II vám podá odborný garant praxe, Mgr. Kateřina Sklenářová, Ph.D. (kontakt: Purkrabská 2, Olomouc, 779 00, tel.: 585 635 198, email: katka.sklenarova@email.cz).

ZAVŘÍT

AOP1Q, AOP2Q: Smlouva o zajištění praxe studentů Aplikované ekologie
AOP1Q: Výkaz odborné praxe
AOP2Q: Výkaz odborné praxe