Home » 2019 » leden

leden 2019

Informace studentům

Vážení a milí studenti,

níže jsou uvedeny kontakty na organizace, kde mohou studenti ekologie vykonávat 10 denní odbornou praxi v rámci projektu EnviTRIO „Inovace vzdělávání pro posílení uplatnitelnosti absolventů v ekoturistice“.

Ta se nachází zejména v chráněných územích ležících v příhraničním území ČR/PL.

S vedoucími pracovníky správ CHKO je předem domluveno, že se Vám budou odborníci v průběhu praxe věnovat. Máte možnost získat informace nejen teoretické k práci správ chráněných území (k udělování výjimek, správní řízení, dotace, práce s veřejností aj., ale zejména poznat přímo v terénu konkrétní monitoring a management v ochraně druhové a biotopové diverzity, dopady nadměrné turistické zátěže, kůrovcovou kalamitu atd.

Stáže v LS 2019 v rámci projektu EnviTRIO jsou určeny pro 10 studentů.

Pro studenty ze vzdálených míst lze přispět na dopravu, ubytování i stravování.

1. Správa CHKO Beskydy

Mgr. František Jaskula (vedoucí SCHKO) tel. 571654293, 602490933

Nádražní 36, Rožnov p. R. 75651

pracovník vedoucí praxi: Mgr. Miroslav Kubín (miroslav.kubin@nature.cz), zoolog

Polovina praxe teorie, druhá na projektu „Ryby a bagry“, jednotlivě či skupina tří studentů

(ubytování v hotelu Bečva)

2. CHKO Jeseník

Mgr. Petr Šaj (vedoucí SCHKO) tel. 724 800 937

Šumperská 93, 790 01 Jeseník pracovník vedoucí praxi: Mgr. Jindřich Chlapek (jindrich.chlapek@nature.cz), zástupce vedoucího, botanika, krajinotvorné programy, vodní hospodářství

Plán: povolování staveb, péče o lesní a nelesní biotopy i speciální opatření na podporu chráněných druhů, problematika kůrovce, komunikace s veřejností, monitoring. Může se zapojit více studentů (ubytování standardně vybavené inspekční pokoje, najednou 2 studenti)

3. CHKO Orlické hory

Ing. David Rešl (vedoucí SCHKO) tel. 494539546, 602522149 (david. resl@nature.cz)

Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Do vedení praxe se zapojí více odborníků, témata jak teoretická, tak práce v terénu, velká pozornost věnována antropickým vlivům, ochraně biodiverzity (zejména mokřadů)

(ubytování až 8 studentů na terénní chatě na hřebenech Orlických hor u Masarykovy chaty)

4. CHKO Broumovsko

Ing. Hana Heinzelová (zástupce vedoucího SCHKO), zemědělství, tel: 491549022, 728253366

Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují

Na vedení praxe se bude podílet více pracovníků, dle potřeb SCHKO a zájmu studentů,

praxe pro jednotlivce i malé skupiny (ubytování dle dohody)

5. Na území Krkonoš

RNDr. Milan Macháček, autorizovaná osoba k provádění posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. č.j. 2882/ENV/17 154/630/17 ze dne 17.1.2017, č.j. MZP/2018/610/3550 ze dne 14.12.2018 a čj. 90668/ENV/16 ze dne 12.1.2016

Holíkova 3834/71; 586 01 Jihlava, tel: +420 603 891 284, ekoex@post.cz

Všechna pracoviště uvádí, že je nutné reagovat co nejdříve pro zájem studentů z jiných VŠ.

Pokud máte v r. 2018/2019 praxi již zajištěnou, předběžně si rezervujte pro další školní rok!

Zájemci nechť se hlásí na mail: jitka.malkova@upol.cz

29.1.2019 Doc. RNDr. Jitka Málková, CSc. (garant aktivity)

Informace studentům k předmětu Kpř/ENBIO

Projekt EnviTRIO

5.1.1 Vzdělávací program s názvem „Praktické studium druhové a biotopové diverzity v česko-polském příhraničí“ – 5 denní exkurze

/Szkolenie pod nazwą „Praktyczne studium różnorodności gatunków i siedlisk na pograniczu czesko-polskim“

Předmět pro LS 2018/2019 ve STAGu Katedry biologie PdF UPOL, zkratka ENBIO, typ C

Podmínkou udělení zápočtu aktivní účast na terénní exkurzi a úspěšné splnění písemného testu.

Garant UPOL: doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

Pro 15 studentů (11 UPOL, 2 Ostrava, 2 Opole); při nezájmu partnerů studenti z UPOL

Některé dny zajištěna přítomnost dalších odborníků:

RNDr. Milan Macháček, autorizovaná osoba MŽP ČR dle zákona 114/1992 v platném znění, působí zejména v chráněných územích při hranici s Polskem, zoolog, legislativa, management

RNDr. Milena Kociánová, geomorfolog Správy KRNAP

Vypsáno výběrové řízení na autobus (upřednostněn malý autobus vzhledem k parkování u vybraných lokalit v Orlických horách i v Krkonoších; dále též z důvodů didaktických, aby studenti drobné organismy viděli). Trasa spočítána na 665 km.

Termín: 3. – 7. 6. 2019

Trasa exkurze povede příhraničními oblastmi Orlických hor a Krkonoš

Z hlediska ochrany přírody bude exkurze probíhat 1 ½ dne v CHKO Orlické hory a 3 1/2 dne v bilaterální biosférické rezervaci Krkonoše/Karkonosze, což jsou i národní parky na české i polské straně; též Ptačí oblast a EVL Krkonoše v rámci Natura 2000)

(program bude přizpůsoben počasí)

Program exkurze:

1. den:

Cíl: CHKO Orlické hory

Studenti přijedou Pendolinem do Pardubic (Ostrava 7 15, Pardubice 9 22), odtud mikrobusem:

Trasa: Pardubice – Deštné v Orlických Horách – Šerlich – Šerlišský Mlýn – Nebeská Rybná

PP Kačenčina zahrádka v Deštném v OH – biodiverzita mokřadních ekosystémů (T1.5, T1.6), ochrana cenných taxonů, management území, problematika sjezdových tratí

Hřebenové partie CHKO při hranici ČR a PL – problematika turistiky a dopravy, diverzita lesních i nelesních biotopů (T1.2, T2.2, R2.2, L5.1, L5.4, X9A…), přirozená druhové skladba lesů, cenné taxony (orchideje, masožravá tučnice obecná aj.), turistika, ochrana mokřadů aj.

ze Šerlichu pěšky směr NPR Bukačka, následně na Šerlišský Mlýn

Oběd Masarykova chata na Šerlichu (494663279)

Ubytování a polopenze Penzion Orličan Nebeská Rybná (jednat: Lucie Marešová 773203445)

Za nepřízně počasí: Deštné, Šerlich, Luisino údolí, Rokytnice v Orlických horách – Sýpka (Muzeum Orlické hory)a turistické informační středisko

2. den:

Cíl: dopoledne CHKO Orlické hory, navečer Ptačí oblast Krkonoše – Bíner

Trasa: Nebeská Rybná – Luisino údolí, Deštné v Orlických Horách – Horní Lánov (Bílý Hořec) – Bíner – Bílý Hořec

Dopoledne vybrané lokality submontánních poloh v okolí Nebeské Rybné – rozdíly biodiverzity luk v závislosti na managementu (T1.2, T1.6 – oba biotopy s chráněnými a

ohroženými taxony), v okolí toku Zdobnice (L2.2 a V4B – viatická migrace nežádoucích druhů i přítomnost ochranářsky cenných taxonů), vegetace skalních výchozů (S1.2)

Luisino údolí pod Velkou Deštnou (nejvyšší hora Orlických hor 1115 m n. m.) – montánní polohy: problematika invazních druhů, management T1.2 a T2.3, přítomnost chráněných druhů, povodně na řece Bělá a Zdobnice

oběd v Deštném – Restaurace srub Karolína (420 725 701 804) nebo Koliba (731 109 590)

přejezd do Horního Lánova, v Penzionu Bílý Hořec ubytování 3 noci a polopenze (kontakt Petr Weiner, tel. 603207406, 499432344),

navečer lokalita Bíner: slatinná a mokřadní společenstva (T1.5, T1.6, R1.2), mimořádně vysoký počet chráněných taxonů, problémy ochrany přírody a management Správy KRNAP

3. den:

Cíl: subalpínské a alpínské polohy Z části I. zóny KRNAP

trasa: Horní Lánov – Horní Mísečky a zpět (místní dopravou na Vrbatovu boudu a zpět)

vlivy biotické – problematika nadměrné turistiky, výstavby (sešlap, sjíždění, eroze, viatická migrace..) i abiotické – globální oteplování, laviny, znečištění ovzduší aj.

prioritní biotopy, naturové druhy, endemity, glaciální relikty, meandry Bílého Labe, vodopád Pančavy, mrazové jevy, ledovcový kar Kotle atd.; oběd Labská bouda tel. 733 740 885

velká druhová i biotopová diverzita (typy: R3, A1. A2, A3, A4 a A8; A7, S6, T2.1)

Hřebeny Z části KRNAP – pěšky okruh (Vrbatova bouda, nad Labským dolem, Pančava, Labská bouda, Pramen Labe, U Čtyř pánů, Kotel, Harrachovy kameny, Vrbatova bouda)

4. den:

Cíl: montánní, subalpínské a alpínské polohy V části KRNAP (především na polské straně)

Trasa: Horní Lánov – Harrachov – Karpacz a zpět

Lanovkou na Kopu v 1342 m n. m. (vedlejší vrchol nejvyšší hory Krkonoš Sněžky)

pěšky: Obří sedlo, Obří důl, NS Krkonošská tundra, Luční bouda, Jantarová cesta, Rownia pod Sniezka, Strzecha Akademicka, Malý Staw (ledovcové jezero), Schronicko Samotnia (zde oběd +48757619376) a směr Karpacz

velká druhové i biotopová diverzita v závislosti na nadmořské výšce, svažitosti, orientaci, vlhkostních poměrech; společenstva klimaxová i azonální ekologicky podmíněná (nejníže typy L9, A7, dále typy: A1, A2, A3, A4, R, T), významné taxony; problematika nadměrné turistiky, zpevňování cest, extenzivní i intenzivní monitoring, management

5. den:

Cíl: dopoledne submontánní polohy v okolí vápencového lomu v Horním Lánově a v údolí Pekelského potoka (Ptačí oblast Krkonoše)

pěšky lesní biotopy L5.1, L5.3, L2.1 až L2.2, travní T1.1, T3.4A; oběd Bílý Hořec

odpoledne montánní polohy u Hoffmannových Bud u Jánských Lázní (KRNAP), Stezka v korunách stromů, nadměrná a nevhodná výstavba objektů, management chráněných druhů, problematika sjezdovek a jejich zasněžování

Za nepřízně počasí Vrchlabí – Krtek – Krkonošské centrum ekologické výchovy (499 456 119, e-mailová adresa: krtek@krnap.cz, venkovní geologická expozice

Trasa: Horní Lánov – Janské Lázně – Pardubice (Pendolino 16 34 nebo 18 34)

Vysvětlivky: NS: naučná stezka, PP: přírodní památka, NPR: národní přírodní rezervace;

Zkratky biotopů: CHYTRÝ, M., KUČERA, T. et KOČÍ, M. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s.

30.1.2019 doc. RNDr. Jitka Málková, CSc., garant aktivity ENBIO

Informace studentům

Vážení a milí studenti,

v rámci 10 denních odborných praxí z ekologie Vás upozorňujeme, že budete mít možnost se na praxi hlásit v rámci projektu EnviTRIO Inovace vzdělávání pro posílení uplatnitelnosti absolventů v ekoturistice.

V nejbližších dnech bude na STAG vložen seznam organizací, zejména z chráněných území ležících v příhraničním území ČR/PL, kde se Vám budou odborní pracovníci věnovat.

Stáže v LS 2019 jsou určeny pro 10 studentů.

Pro studenty ze vzdálených míst bude možné přispět na dopravu, ubytování i stravování.

Ing. Helena Kilianová, Ph.D. a Doc. Jitka Málková, CSc.

Olomouc 11.1.2019

Instruktáž k Souvislé odborné praxi 1 (PX1Q) – 1. roč. Mgr. studia

Vážené studentky, vážení studenti,

instruktáž k vaší první souvislé pedagogické praxi za obor přírodopis proběhne na naší katedře v úterý 12.2.2019 v čase 13:00 až 14:00 hod. v učebně 3.03. Prosím o co nejhojnější účast.

J. Kopecká, metodik praxe

informace pro studenty – nabídka jazykového kurzu

 

V rámci projektu „Inovace vzdělávání pro posílení uplatnitelnosti absolventů v ekoturistice“, který je financován z prostředků Evropské unie v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko,

se mohou studenti biologie hlásit do intenzivního týdenního pobytového kurzu výuky polského jazyka. Výuka bude koncipována s důrazem na běžnou komunikaci i odbornou terminologii v souladu s rozvojem jazykových kompetencí pro uplatnění v česko-polském pohraničí.

Vzdělávací kurz se bude konat v Ostravě.

Termín: 4. – 8. 2. 2019

Náklady budou hrazeny z projektu a veškeré studijní materiály budou pro studenty k dispozici zdarma.

Počet míst je omezen (max. 8 studentů terciárního vzdělávání).

Termín pro přihlášení je do 31. 1. 2019

Další informace Ing. Helena Kilianová, Ph.D., helena.kilianova@upol.cz, tel 776 285 865

Studijní obory a programy na Katedře biologie PdF UP – 2019/2020

Podrobné informace o studijních oborech a programech garantovaných Katedrou biologie PdF UP pro akademickém roce 2019/2020 jsou dostupné na webovém odkazu:

https://www.pdf.upol.cz/kpr/studium/studijni-obory-a-programy/

Martin Jáč

Změna termínu výuky předmětu KPŘ/KMZO

Výuka předmětu KPŘ/KMZO Méně známé ovocné dřeviny se přesouvá ze dne 18. 1. 2019 13:15-14:45hod na termín 8. 2 . 2019 16:30-18::15hod.

Zápočet z geologie 11.1.2019 – prodloužení doby pro přihlášení

Vážené studentky, vážení studenti,

pro ty z vás, kteří stále nebyli úspěšní u zápočtového testu z geologie, jsem prodloužila termín přihlášení na poslední opravný termín zápočtu.  Všichni zájemci se mohou přihlásit  do čtvrtka 10.1.2019, 9:00 hod.

Jitka Kopecká

Výběrové řízení Erasmus+ 2019/20

Studentky a studenti,

Katedra biologie PdF UP vyhlašuje výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty pro akademický  rok 2019/20 (ZS 2019 a LS 2020). Zájemmci se mohou přihlásit pouze prostřednictvím webové aplikace Erasmus+ od 7. 1. do 5. 2. 2019. Výběrové řízení proběhne na Katedře biologie 8. 2. 2019 v 11h v učebně 3.07. Bližší informace – Dr. Olga Vránová (katederní koordinátor Erasma) a nástěnka katedry.