Home » Aktuality » „Nové: Podávání přihlášek na obor Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor – prodlouženo do 31. 8. 2015“- pravděpodobně bez přijímací zkoušky

„Nové: Podávání přihlášek na obor Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor – prodlouženo do 31. 8. 2015“- pravděpodobně bez přijímací zkoušky

Děkan Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci oznamuje zahájení přijímacího řízení ke studiu v bakalářském studijním oboru Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor.

Základní charakteristika studijního oboru:

Název oboru Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor
Studijní program: Ekologie a ochrana prostředí
Studium

Forma studia

jednooborové, bakalářské

prezenční i kombinovaná

Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Odhad počtu přijatých  akad. rok 15 v prezenční formě studia

15 v kombinované formě studia

Studium garantuje Doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.

e-mail: sarka.hladilova@upol.cz

tel.: 739249038

Katedra biologie

Purkrabská 2

771 40 Olomouc

kbi.upol.cz

Charakteristika oboru

Studium zahrnuje základní biologické a ekologické disciplíny,  ochranu přírody a ochranu životního prostředí. Absolvent bude současně seznámen se základními právními normami včetně environmentálního práva, se základy organizace a činnosti veřejné správy i s otázkami ekonomickými, s důrazem na financování veřejného sektoru.

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi budou vybaveni znalostmi v biologii, ekologii, ochraně přírody, ochraně životního prostředí, základech práva a ekonomie. Budou připraveni vykonávat odborné funkce na referátech či odborných orgánech samosprávy, zejména na odborech životního prostředí, mohou dále pracovat ve státní správě na orgánech a institucích ministerstev (např. inspekce životního prostředí, vodohospodářská správa) nebo v orgánech ochrany přírody a krajiny. Dále se mohou uplatnit  v poradenských profesích, při posuzování vlivů na životní prostředí, zpracování Územních systémů ekologické stability, v projektových a konzultačních ekologických firmách. Odborné studijní disciplíny jsou zajišťovány Katedrou biologie Pedagogické fakulty a Katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty.

Podmínky přijetí:

Všichni uchazeči o studium na PdF doloží v rámci přijímacího řízení osvědčení o svém předchozím studiu – úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, a to nejpozději v den zápisu ke studiu. Uchazeč, který nedoloží osvědčení o svém předchozím studiu, nemůže být přijat ke studiu na PdF UP v Olomouci.

Požadavky přijímací zkoušky

Test studijních předpokladů (TSP). Informace o TSP jsou zveřejněny na www stránkách Pedagogické fakulty UP. V případě, že počty zájemců nepřekročí plánované počty přijatých studentů, předpokládáme, že zájemci budou přijati bez přijímací zkoušky.

Uchazeči o studium oboru Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor, kteří konali TSP (test studijních předpokladů) v  rámci přijímacího řízení na PdF UP na jiný obor v měsíci červnu 2015, nejsou povinni konat přijímací test znovu. Výsledky TSP, který uchazeč již  absolvoval  mu budou v rámci přijímacího řízení započítány.

Důležité informace:

Termíny a poplatky

Termín podávání přihlášek:
Termín podávání přihlášek: od 20. 7. 2015 do 31. 8. 2015

Uchazeči o studium, kteří podali přihlášku ke studiu oboru Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor mezi listopadem 2014  a únorem 2015, jsou povinni podat tuto přihlášku znovu.

Termín přijímacích zkoušek:

  • Písemná zkouška (test studijních předpokladů) pro prezenční a kombinovanou formu studia oboru 10. 9. 2015.

Náhradní termín konání přijímacích zkoušek není vypsán.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Jedná se o poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením dle Řádu přijímacího řízení Univerzity Palackého v Olomouci B1-13/2-HN v aktuálním znění (dále jen administrativní poplatek). Uchazeč je povinen uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nejpozději v den podání přihlášky ke studiu. Provedená platba je následně automaticky zkompletována s podanou přihláškou ke studiu, ke které náleží.

Doporučujeme poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením uhradit elektronicky pomocí platební karty. Tímto způsobem platby vyloučíte zadání chybných údajů při platbě poštovní poukázkou či příkazem k úhradě.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je stanoven takto:

  • 560 Kč za elektronickou verzi přihlášky

(bakalářské studijní programy)

Banka: Komerční banka, a. s. Olomouc
Účet:
19 (předčíslí účtu) 1096330227
Kód banky:
0100

Variabilní symbol: Uveďte variabilní symbol automaticky vygenerovaný elektronickou přihláškou (pokud nebude variabilní symbol správně uveden, nedojde ke spárování platby s elektronickou přihláškou).

Konstantní symbol: 0379

Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.   

Platba ze zahraničí:
Účet:  43-3855090287/0100
IBAN CZ9801000000433855090287
SWIFT CODE: KOMBCZPP

Uchazeč, který do stanoveného termínu (31. 8. 2015) administrativní poplatek neuhradí, nebo nesprávně či neúplně zadá jeho platbu, (např. neuvede variabilní symbol), nebude převeden do databáze přijímacího řízení.

Nárok na vrácení administrativního poplatku za přijímací řízení nevzniká:

  • v případě nedodržení a nesplnění stanovených podmínek pro podání přihlášky ke studiu,
  • v případě neúčasti u přijímacích zkoušek,  a to z jakéhokoliv důvodu.

Všichni uchazeči o bakalářské studium oboru Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor realizované v českém jazyce, kteří ve stanoveném termínu podají řádně vyplněnou přihlášku ke studiu a uhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, obdrží pozvánku k přijímacím zkouškám.